Systém pro řešení distribučních úloh LP - LINGO/Excel interface

Název práce: Systém pro řešení distribučních úloh LP - LINGO/Excel interface
Autor(ka) práce: Krčál, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Zouharová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diskrétní úlohy lineárního programování, tj. úlohy s celočíselnými nebo binárními proměnnými, mají velké množství reálných aplikací. Mezi distribuční úlohy, které jsou povětšinou diskrétní povahy, patří celá řada typických úloh -- dopravní problém, kontejnerový dopravní problém, alokační problém, přiřazovací problém, úloha o optimálním rozmístění zařízení, úloha obchodního cestujícího atd. V teoretické části této práce je přiblížena problematika vybraných distribučních úloh. Výstupem praktické části je vytvoření aplikace v prostředí Microsoft Excel 2010 (s využitím programovacího jazyka VBA), která má za úkol tyto úlohy řešit. Aplikace spolupracuje s dvěma optimalizačními systémy. Prvním je Řešitel, který je standardním doplňkem Excelu, druhým pak profesionální optimalizační systém Lingo. Třetí prvkem práce je demonstrace funkčnosti aplikace na konkrétních distribučních úlohách.
Klíčová slova: úloha obchodního cestujícího; distribuční úlohy; Řešitel; Lingo; dopravní problém
Název práce: System for solving distribution problems of LP – LINGO/Excel interface
Autor(ka) práce: Krčál, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Zouharová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Discrete problems of linear programming, i. e. problems with integer or binary variables, have a great amount of real-life applications. Among distribution problems, belong many different kinds of problems with discrete character -- transportation problem, container transportation problem, allocation problem, assignment problem, plant location problem, traveling salesman problem etc. In this work the theoretical aspects of chosen types of problems are explained and then an application in Microsoft Excel 2010 environment is created. For that purpose programming language VBA is the key instrument. The application cooperates with two different optimization systems -- the Solver add-in in Excel and professional optimization system Lingo. Functionality of the application is thereafter tested on some examples.
Klíčová slova: distribution problems; transportation problem; traveling salesman problem; Lingo; Solver

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2012
Datum podání práce: 10. 5. 2012
Datum obhajoby: 21. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36110/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: