Aplikace operačního výskumu ve věřejném sektoru

Název práce: OR applications in public sector
Autor(ka) práce: Martinovič, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Suchánková, Tereza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Operations research in public sector is overshadowed by business sector. However it deals with a substantial amount of problems which concern whole population. Although it is not presented so much, a lot of research was made in many areas of the public sector. This thesis provide some basic information about where the operations research can be used. Then some approaches and model system used in energy policy modeling are presented. Lastly the use of operations research in water quality management is illustrated on a basic model minimizing the cost of water treatment.
Klíčová slova: energy policy; water quality management; public sector; operation research
Název práce: Aplikace operačního výskumu ve věřejném sektoru
Autor(ka) práce: Martinovič, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Suchánková, Tereza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Operační výzkum ve veřejném sektoru je zastíněn sektorem soukromým, ačkoliv řeší velké množství problémů, které mají vliv na celou populaci. I když proběhly v mnoha oblastech veřejného sektoru četné výzkumy, nebývá to často zveřejňováno. Tato práce přináší základní informace o tom, kde může být operační výzkum aplikován. Poté jsou popsány některé postupy a modelové systémy využívané pro správu energetiky. Déle je na základním modelu minimalizace nákladů čištění vody ilustrováno použití operačního výzkumu v řízení kvality vody. Práce je zakončena shrnutím a poznámkami k jednotlivým kapitolám.
Klíčová slova: energetická politika; operační výskum; věřejný sektor; řízení kvality vody

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 20. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34969/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: