Faktory neúspěšnosti žen v zapojení do pracovního trhu během rodičovské dovolené

Název práce: Factors of unsuccessful participation of mothers on labour market during parent leave
Autor(ka) práce: Škroudová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Szabová, Lucia
Oponenti práce: Doležalová, Antonie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Participation on labour market should be automatic part of everyone's life. The same obvious part of everyone's life should be to start a family, which is connected with parent leave. My theses engages in problems of participation of mothers on parent leave on labour market. The current situation of women on parent leave will be analyse by qualitative analysis. The results of this analysis help to identify the factors, why mothers are unsuccessful in participation on labour market during parent leave. I would like to find out if participation on labour market is influenced by family social status or by amount of income from last employment or by age. The theses investigates if employers are opened to employ mothers on parent leave. The focus is also on terminology of labour market. It will be analyse which possibilities the mothers have on the czech labour market and this market will be compared with foreign developed labour markets.
Klíčová slova: Parent leave; Part time; Labour market
Název práce: Faktory neúspěšnosti žen v zapojení do pracovního trhu během rodičovské dovolené
Autor(ka) práce: Škroudová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Szabová, Lucia
Oponenti práce: Doležalová, Antonie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Zapojení do pracovního trhu by mělo být automatickou součástí života každého z nás. Za stejně samozřejmou součást života by měla většina žen považovat založení rodiny spojené s rodičovskou dovolenou. Má bakalářská práce bude věnována problematice zapojení žen na rodičovské dovolené do pracovního trhu. Kvalitativní analýzou budou posouzeny současné možnosti zapojení matek do pracovního prostředí a zejména identifikovány faktory neúspěšnosti zapojení žen na rodičovské dovolené zpět na trh práce. Pomocí analýzy bude zjištěno, zda je ovlivňována participace na trhu práce sociálním postavením dané ženy a rodiny nebo výší příjmu předchozího zaměstnání či věkem ženy, a také jaká je otevřenost vybraných zaměstnavatelů k zaměstnávání matek na rodičovské dovolené. Dále bude pozornost věnována terminologii pracovních trhů a zanalyzováno, jaké možnosti nabízí a umožňuje ženám na rodičovské dovolené český pracovní trh. Na závěr bude provedena komparace tohoto trhu s trhy vyspělých zemí.
Klíčová slova: rodičovská dovolená; částečný pracovní úvazek; Trh práce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2011
Datum podání práce: 24. 1. 2012
Datum obhajoby: 21. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33863/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: