Aplikace dynamické produkční funkce

Název práce: Aplikace dynamické produkční funkce
Autor(ka) práce: Arzumanov, Robert
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Průmyslová produkce stále patří mezi nejdůležitější a klíčová ekonomická odvětví. Optimalizace a zefektivnění podnikových procesů jsou v konkurenčním prostředí jednou z nejpodstatnějších činností rozvoje ekonomických subjektů. Kvalitní funkční analýza výrobních procesů a správné jejich nastavení se jeví, jako jeden z klíčových faktorů úspěchu výrobního podniku. Proto kvalitní modely a nástroje sloužící k těmto účelům rovněž nabývají na významu. Pomáhají provádět důležité analýzy a lépe pochopit výrobní proces včetně východisek jeho nastavení. Jedním z obecně uznávaných je produkční funkce. V této práci se pozornost zejména věnuje dynamické podobě produkční funkce Cobba-Douglase, která mimo jiné měří také působení nezpředmětněného technického pokroku. Na základě empirické analýzy se ukazuje způsob její použití, výsledky, které může poskytnout a vyvozují se závěry a doporučení pro konkrétní použitý podnik. Diskutuje se také o vypovídací schopnosti a specifikách daného postupu.
Klíčová slova: Siemens; analýza; dynamická produkční funkce
Název práce: Application of dynamic production function
Autor(ka) práce: Arzumanov, Robert
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Industry is still one of the most important and key sectors of economy. Optimization and increase in efficiency in the competitive environment are one of the crucial processes in the business development. High-quality and functional analysis of the production processes and their appropriate adjustment are between the key factors of production company's success. Therefore fine models and instruments suitable for such research are gaining importance. They help to make important analysis and toward better understanding the production process including the basis of its right adjustment. One of the commonly accepted models is the production function. This thesis is particularly focused on the dynamic form of Cobb-Douglas production function, which among other measures the innovative influence. Some of the methods of its usage and achieved results are demonstrated, including the deduction of possible verdicts or advice for the concrete company. The discussion on its significance and particularities is also held in the conclusion of the thesis.
Klíčová slova: Siemens; analysis; dynamic production function

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2011
Datum podání práce: 25. 5. 2012
Datum obhajoby: 20. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32157/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: