Srovnání účetních výkazůí v ČR a SR, porovnání vybraných společností v ČR a SR za pomoci finanční analýzy

Název práce: Srovnání účetních výkazůí v ČR a SR, porovnání vybraných společností v ČR a SR za pomoci finanční analýzy
Autor(ka) práce: Germanová, Katarína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Singerová, Jana
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je srovnat jednotlivé vybrané výkazy účetní závěrky mezi Českou a Slovenskou republikou, poukázat na odlišnosti ve formální i v obsahové stránce a na příkladě slovenského a českého podniku zhodnotit finanční zdraví podniků za pomoci vybraných ukazatelů z finanční analýzy. Práce je rozdělená do tří kapitol. První se věnuje základní charakteristice jednotlivých výkazů a popisuje finanční analýzu. Druhá srovnává jednotlivé výkazy u obou zemí a poukazuje na odlišnosti, které jsou většinou srovnávané v tabulkách, kvůli přehlednosti. Poslední kapitola je věnovaná samotní finanční analýze českého a slovenského podniku. Tato kapitola, je doplněna o tabulky, za pomocí kterých je lépe vysvětlena daná problematika. Přílohy se skládají z rozvahy a výkazu zisku a ztráty obou podniků v úplném znění, a také z jejich horizontálních a vertikálních analýz.
Klíčová slova: finanční analýza; výroční zpráva; účetní závěrka; výkaz zisku a ztráty; rozvaha
Název práce: Comparison of levels of reporting in the CR and SR, a comparison of selected companies in the CR and SR with the help of financial analysis
Autor(ka) práce: Germanová, Katarína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Singerová, Jana
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to compare the selected financial statements between the Czech and Slovak Republic, to identify differences in form and content and also on the example of Slovak and Czech companies evaluate the financial health of companies with _ selected indicators from financial analysis. The work is divided into three chapters. The first deals with basic characteristics of individual reports and describes the financial analysis. The second compares the various statements in the two countries and highlights the differences that are often compared in the tables for clarity. The last chapter is dedicated to financial analysis of the Czech and Slovak companies. This chapter is supplemented by tables, which are used to better explain this issue. Attachments consists of balance sheets and profit and loss accountsfor both companies in full text, and also from their horizontal and vertical analyzes.
Klíčová slova: financial statement; annual report; profit and loss accounts; balance sheet; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2012
Datum podání práce: 5. 6. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37153/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: