Kontrola a odhalování neoprávněného nakldání s aktivy kasin

Název práce: Kontrola a odhalování neoprávněného nakldání s aktivy kasin
Autor(ka) práce: Ledinská, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Polák, Martin
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá kontrolou a odhalováním neoprávněného nakládání s aktivy kasin. V souladu s hlavním cílem je práce rozdělena do čtyř částí. První část definuje regulující a regulované subjekty, neboli kasina a orgány státního dozoru. Následující část vymezuje aktiva a vybrané formy neoprávněného nakládání s nimi v kasinech, doplněné o případy, kdy jsou vedle zaměstnanců kasin pachateli sami provozovatelé. Třetí část vychází ze dvou předchozích částí a věnuje se popisu kontrol kasin v praxi. Kontroly jsou zde nejprve členěny na kontroly prováděné řídícími pracovníky kasin a kontroly vykonávané orgány státního dozoru, a následně vzájemně porovnány. Pro srovnání obou kontrolních systémů je zde doplněn fiktivní příklad návaznosti prvotní evidence kasin na protokol o kontrole. Poslední část stanovuje právní rámec všech předcházejících částí.
Klíčová slova: kasina; provozovatel; kontrola; sázka; loterijní zákon; státní dozor
Název práce: Control and detection of unauthorized disposal of the assets of casinos
Autor(ka) práce: Ledinská, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Polák, Martin
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work deals with the control and detection of unauthorized disposal of assets casinos. In line with the main aim of the work is divided into four parts. The first section defines the regulating and regulated agencies, by another name casinos and authorities of state supervision. The following section defines assets and the chosen form of unauthorized disposal of them in casinos, complemented by cases where the perpetrator of casinos is within employees the operators themselves. The third part based on the two previous sections is devoted to the description of controls casinos in practice. Controls are firstly divided into those carried out by managers of casinos and controls exercised by organs of state supervision, and then compared with each other. The comparison two control systems are complemented by a fictional example of a connection to the primary records of casinos on the control protocol. The last part provides the legal framework for the previous sections gaming law system.
Klíčová slova: operator; lottery law; state supervision; control; casinos; bet

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2012
Datum podání práce: 10. 6. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36753/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: