Vývoj a fungování Antarktického smluvního systému

Název práce: Vývoj a fungování Antarktického smluvního systému
Autor(ka) práce: Špotová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Tůmová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zhodnotit efektivitu fungování Antarktického smluvního systému a identifikovat hlavní problémy, které se za půlstoletí jeho existence objevily. V úvodní části práce je popsáno historické pozadí vzniku Antarktického smluvního systému se zaměřením na vznik územních nároků vůči Antarktidě. Dále je v práci věnována pozornost klíčovým ustanovením Smlouvy o Antarktidě, která je základním dokumentem celého systému. Jsou zde také charakterizovány dva vybrané orgány systému, na jejichž příkladě jsou demonstrovány základy fungování celého systému. Poslední kapitola se věnuje vybraným sporným bodům celého systému, a to takovým, které jsou relevantní i v současnosti a které by mohly být významné i do budoucna.
Klíčová slova: mezinárodní prostor; Smlouva o Antarktidě; Antarktida; Antarktický smluvní systém
Název práce: Development and functioning of the Antarctic Treaty System
Autor(ka) práce: Špotová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Tůmová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to evaluate effectiveness of operation of the Antarctic Treaty System and to identify main problems which have appeared during half-century of its existence. In the introductory part of this work I describe the history of formation of the Antarctic Treaty System with focus on development of territorial claims in relation to Antarctica. In another part, the attention is payed to key provisions of the Antarctic Treaty, which is the essential document of the whole system. I also describe two chosen bodies of the system and with the use of their example the principles of functioning of the whole system are illustrated. The last part deals with those controversial points of the system, which are relevant in the present day and which might be important in the future as well.
Klíčová slova: Antarctic Treaty; Antarctica; international space; Antarctic Treaty System

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2012
Datum podání práce: 19. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35868/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: