Výroční zpráva příspěvkové organizace - Jeslová a azylová zařízení České Budějovice

Název práce: Výroční zpráva příspěvkové organizace - Jeslová a azylová zařízení České Budějovice
Autor(ka) práce: Vopalecká, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Ištvánfyová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zjištění předpokladů dobré výroční zprávy příspěvkových organizací a nalezení atypických prvků, které jsou s ní spojeny. Na začátku teoretické části je vysvětlena definice a charakteristika neziskových organizací. Dále jsou v práci vystiženy odlišnosti mezi dvěma typy příspěvkových organizací. Teoretická část se především zaměřuje na obvyklé náležitosti výroční zprávy příspěvkových organizací a české právní předpisy, které ji upravují. Druhá praktická část je věnována konkrétní výroční zprávě příspěvkové organizace Jeslových a azylových zařízení České Budějovice. Na základě teoretické části se hodnotí její silné a slabé stránky. V závěru bakalářské práce se kladně posuzuje prezentační část výroční zprávy Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, ale zároveň se vyslovuje doporučení, aby se v příští výroční zprávě příspěvková organizace více soustředila na finanční část výroční zprávy.
Klíčová slova: Jeslová a azylová zařízení České Budějovice; příspěvková organizace; výroční zpráva
Název práce: Annual report of contributory organization – Jeslová a azylová zařízení České Budějovice
Autor(ka) práce: Vopalecká, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Ištvánfyová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor work is to find what makes a good annual report of contributory organizations and discover atypical features that are associated with it. At the beginning of theoretical part, definition and characteristic of public sector organizations and non-profit organizations are explained. After that the differences between two types of contributory organizations are specified in the bachelor work. The theoretical part is mainly focused on the usual parts of annual report of contributory organizations and Czech legislation governing it. The annual report of Jeslová a azylová zařízení České Budějovice is evaluated in the second practical part. Its strong and weak points are identified based on the theoretical part. At the conclusion of this bachelor work, the presentation part of annual report of Jeslová a azylová zařízení České Budějovice is positively evaluated. On the other hand, it is recommended that the organization should focus more attention on the financial part of annual report.
Klíčová slova: Jeslová a azylová zařízení České Budějovice; contributory organization; annual report

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34717/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: