Mezinárodní banky rozvojových zemí

Název práce: Mezinárodní banky rozvojových zemí
Autor(ka) práce: Nováková, Elena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marková, Jana
Oponenti práce: Blahová, Naděžda
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o mezinárodních rozvojových bankách, konkrétně se zaměřuje na Meziamerickou rozvojovou banku, Africkou rozvojovou banku a Asijskou rozvojovou banku. V rámci každé z bank se práce věnuje proměnám organizace od založení do současnosti. Do činnosti bank se za dobu jejich působení promítlo množství změn v rámci světové ekonomiky. Mezinárodní rozvojové banky na ně dokázaly úspěšně reagovat a upevnit svou pozici na poli mezinárodních finančních institucí. Dnes jsou nejvýznamnějšími organizacemi podporujícími rozvoj v oblasti Latinské Ameriky a Karibiku, v Africe a Asii, s výraznou asistencí rozvinutých zemí. První část charakteristik se zabývá vznikem, následují cíle banky, organizační struktura, základní kapitál a jiné zdroje, poskytované instrumenty, v poslední části jsou v obecné rovině popsány projekty a aktuální plány bank.
Klíčová slova: Asijská rozvojová banka; Africká rozvojová banka; Meziamerická rozvojová banka
Název práce: International Development Banks
Autor(ka) práce: Nováková, Elena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Marková, Jana
Oponenti práce: Blahová, Naděžda
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the international development banks, particularly the Inter-American Development Bank, African Development Bank, Asian Development Bank. Within every bank, the thesis describes transformations in the organization since establishment to the present day. There were a lot of changes in the world economics during the operations of banks. International development banks were able to successfully respond and consolidate their position in the field of international financial institutions. They have become the most important organizations in the region of Latin America and the Caribbean, in Africa and Asia, with strong assistance of developed countries. The first part of this thesis deals with the characteristics of formation, followed by objectives, institutional structure, authorised capital and other resources, offered instruments and the final part relates in general to the current projects and the plans for future.
Klíčová slova: Asian Development Bank; African Development Bank; Inter-American Development Bank

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2012
Datum podání práce: 11. 6. 2012
Datum obhajoby: 25. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37944/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: