Basel II vs. Basel III a vliv nové regulace na české bankovnictví

Název práce: Basel II vs. Basel III a vliv nové regulace na české bankovnictví
Autor(ka) práce: Kubíček, Antonín
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza nových regulatorních pravidel BASEL III zveřejněných v prosinci 2010, která vznikla jako poučení z předchozího krizového vývoje a v návaznosti na vyskytnuvší se problematické okruhy obsažené v regulatorních pravidlech BASEL II, a poté vyhodnocení jejich dopadu do českého bankovního sektoru. Regulatorní pravidla BASEL III obsahují velké množství předpisů, jejichž cílem je posílení kvality, kvantity a flexibility regulatorního vlastního kapitálu, snížení cykličnosti kapitálových požadavků, zpřísnění kapitálových požadavků pro některá riziková aktiva, zintenzivnění dohledu z hlediska finančního sektoru významných institucí a také mezinárodní standardy likvidity. Mimo úpravu pravidel, které se objevují i v BASEL II, byly v BASEL III některé předpisy použity v rámci regulatorních pravidel úplně poprvé. Při analýze dopadu na český bankovní sektor bude vycházeno z předpokladu, že český bankovní sektor je kapitálově dobře vybaven a dopad nových regulatorních opatření BASEL III nebude mít významný vliv na fungování bankovních institucí. Tento předpoklad bude v průběhu diplomové práce potvrzen, vyvrácen či zrelativizován pro různou velikost bankovních institucí, k čemuž bude mimo jiné využita aplikace nových pravidel na zvolený vzorek šesti českých bank (po dvou ze skupiny velkých, středních a malých bank).
Klíčová slova: BASEL III; BASEL II; český bankovní sektor; likvidita; kapitálová přiměřenost
Název práce: BASEL II vs BASEL III and the Impact of the New Regulatory Rules on the Czech Banking Sector
Autor(ka) práce: Kubíček, Antonín
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aims of this thesis are twofold. Firstly, it aims to analyse the new regulatory rules BASEL III, published in December 2010. These were created as a lesson from the previous crisis and following the developments occurring problem areas included in the regulatory rules Basel II. And secondly, it evaluates their impact on the Czech Banking Sector. Regulatory rules BASEL III contain large number of rules aimed at enhancing the quality, quantity and flexibility of regulatory equity capital, reducing the cyclicality of capital requirements, stricter capital requirements for certain risky assets, intensifying surveillance in terms of significantly important financial institutions and international standards of liquidity. Apart from adjustment of the rules that appear in the Basel II, the regulatory rules Basel III also include rules used for the first time. The analysis of the impact on the Czech banking sector is based on the assumption that the Czech banking sector is well equipped with capital and the impact of BASEL III will therefore not have any significant impact on the functioning of Czech banks. This thesis shows that the impacts depend on the size of the banking institutions. A selected sample of six Czech banks (two from each group of large, medium and small banks) is used, inter alia, to demonstrate this.
Klíčová slova: BASEL II; Liquidity; Capital Adequacy; Czech Banking Sector; BASEL III

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 25. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34956/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: