Nástroje pro migraci databázových schémat

Název práce: Nástroje pro migraci databázových schémat
Autor(ka) práce: Hubík, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Tomášková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vyhledáním vhodných nástrojů pro automatizovanou migraci databázových schémat, stanovením hodnotících kritérií těchto nástrojů a jejich testováním. Je provedena rešerše prací zabývajících se podobnými tématy, následována stanovením výběrových kritérií nástrojů a definováním hodnotících kritérií. Tato hodnotící kritéria jsou pak aplikována na vyhledané nástroje a na základě těchto kritérií jsou aplikovány testy funkčnosti. Jsou sepsány doporučení pro nasazení v praxi pro nejlépe ohodnocený nástroj a tato doporučení ověřena na případové studii.
Klíčová slova: deployment; databázový diff; databázové schéma; deployment schémat; migrace schémat
Název práce: Tools for database schemas migration
Autor(ka) práce: Hubík, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Tomášková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with finding appropriate tools for automatized migration of database schemas, setting benchmarks of these tools and their testing. Research has been done on thesis regarding to similar topics, followed by setting criteria for tool choosing and defining evaluations criteria. These evaluation criteria are then applied to the searched tools and based on these criteria are applied test of functionality. Recommendations for implementation in practice for best rated tool has been writen up and these recommendations has been checked on case study.
Klíčová slova: database diff; schema deployment; schema migration; deployment; database schema

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2011
Datum podání práce: 9. 5. 2012
Datum obhajoby: 25. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34593/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: