ČSA a trh letecké dopravy

Název práce: ČSA a trh letecké dopravy
Autor(ka) práce: Šubrtová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vokoun, Marek
Oponenti práce: Říhová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou letecké dopravy a státním dopravcem ČSA, a.s. Cílem práce je analyzovat současný stav na trhu letecké dopravy se zaměřením na evropské letecké společnosti. Letecká doprava je významným odvětvím národních ekonomik, avšak v současné době se mnoho národních dopravců potýká s ekonomickými problémy. České aerolinie jako státní podnik nejsou výjimkou a bylo u nich nutné přistoupit ke krokům restrukturalizace. Teoretická část práce se zabývá historií letectví, rozlišením leteckých společností, strategickým partnerstvím, regulací a deregulací na trhu letecké dopravy. Praktická část se poté snaží pomocí regresní analýzy zhodnotit poznatky z teorie a ukázat, jaký mají jednotlivé parametry leteckých společností vliv na produktivitu práce. Napříč modely analýzy vycházejí klesající výnosy z práce a naopak rostoucí výnosy z kapitálu. Modely dále poukazují na nevhodnost veřejného vlastnictví, výhodu členství v letecké alianci a poukazují na efektivnost nízkonákladových leteckých dopravců.
Klíčová slova: Historie letectví; ICAO; IATA; Strategické aliance; Liberalizace; Regulace; ČSA, a.s.; Letecká doprava
Název práce: Czech Airlines and the aviation market
Autor(ka) práce: Šubrtová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vokoun, Marek
Oponenti práce: Říhová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this thesis I am trying to solve a problem with aviation and the national carrier Czech Airlines. The aim of this paper is to provide a market analysis in the field of air transport with a focus on European companies. Air transport is an important part of national economies, but in these times a lot of national carriers are facing many problems. Czech Airlines as a government owned company is not an exception and it has found it necessary to enact restructuring actions. The theoretical part provides information about aviation history, types of airlines, and alliances in aviation, regulation and deregulation in air transport. The practical part then provides with regression analysis an evaluation of the knowledge from the theoretical part and shows how individual parameters of airlines influence labour productivity. Across the models there are decreasing returns of labour and increasing returns of capital. The models show the inappropriateness of state ownership, the benefit of membership in airline alliances and the effectiveness of low cost airlines.
Klíčová slova: Aviation History; IATA; Czech Airlines; ICAO; Strategic Alliances; Liberalization; Regulation; Aviation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 28. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36957/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: