Aplikace modelů organizačního designu na družstvo zaměstnávající invalidy

Název práce: Aplikace modelů organizačního designu na družstvo zaměstnávající invalidy
Autor(ka) práce: Hilgartová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Konečný, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce má za úkol aplikovat tři modely organizačního designu na družstvo zaměstnávající invalidy a vyvodit z nich závěry. Zaměří se na modely Six-box model, McKinsey 7S a Mintzbergův model. V první části jsou tyto modely rozebrány z teoretického úhlu pohledu. Je zde popsáno, jak fungují a jak by se měly aplikovat. V další části jsou jednotlivé modely aplikovány na družstvo, které je výjimečné tím, že více jak 50% jejich zaměstnanců jsou invalidé. Aplikované modely jsou poté mezi sebou porovnány a práce dochází k závěru, že by bylo vhodné, kdyby společnost přistoupila k začlenění určitých změn na organizační strukturu.
Klíčová slova: družstvo; Mintzbergův model; McKinsey 7S model; Six-box model; Organizační design
Název práce: Application of organization design models upon a company employing handicapped people
Autor(ka) práce: Hilgartová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Konečný, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis objective is to apply three models of organization design upon a company employing handicapped people and to draw conclusion from them. The thesis concentrates specifically on Six-Box Model, McKinsey 7S Model and Mintzberg's Model. In the first part of this thesis, models are looked upon from theoretical point of view. It is described how they function and how they are supposed to be applied. In the next section, models of organization design are applied upon a company, in which 50% of employees are made up of handicapped people. Applied models are then compared to each other and a conclusion that organizational changes in the company need to be incorporated is drawn.
Klíčová slova: Mintzberg's Model; McKinsey 7S Model; association; Six-box Model; Organization design

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2012
Datum podání práce: 18. 5. 2012
Datum obhajoby: 27. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36691/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: