Alternativní programy artového kina jako nástroj ke zvýšení jeho atraktivity

Název práce: Alternativní programy artového kina jako nástroj ke zvýšení jeho atraktivity
Autor(ka) práce: Stránská, Alžběta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá strategií a aktivitami artových kin a to zejména pražských kin Aero, Světozor, Oko a s nimi spjaté filmové distribuční společnosti Aerofilms. Tyto subjekty totiž nejvýrazněji určují trendy na české kinematografické scéně a tato práce se zaměří na jejich konkrétní příklady. Teoretická část popíše způsoby, jakými se artová kina vymezují vůči své konkurenci a zároveň zvyšují svou prestiž i diváckou návštěvnost. Tyto způsoby zahrnují především tvorbu atraktivního programu a snahu o vytvoření identifikace diváka s kinem, jeho "loajalitu". Artové kino, resp. distribuční společnost nabízí k filmovému zážitku přidanou hodnotu, případně tento zážitek posouvá zcela za hranice tradičního pojetí kina. Praktická část se bude soustředit na vybrané příklady alternativních programů. Popíše okolnosti jejich vzniku, původní záměry, cíle a jak prakticky probíhá jejich organizace a fungování. Dále má za úkol nastínit vize do budoucnosti a zhodnotit význam a diváckou úspěšnost projektů.
Klíčová slova: Světozor; Artové kino; Aerofilms; Secret Cinema; Alternativní program
Název práce: Alternative programs of art house as a way to increase its attractiveness
Autor(ka) práce: Stránská, Alžběta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the strategy and the activitites of art cinemas, specifically of the Prague cinemas Aero, Svetozor, Oko and with the related distribution company Aerofilms. These subjects determine the most significantly the trends on the Czech cinematographic scene and this bachelor thesis will focus on the specific examples of these trends. The theory part describes the ways that art cinemas choose to differentiate from their competitors and to increase their prestige and attendance at the same time. These ways concern mostly the creation of an attractive program and the effort to achieve the identification of visitor with cinema -- his loyalty. The art cinema and the distribution company offer the value added to the film experience or even shift this experience beyond the boundaries of a traditional concept of cinema. The practical part focuses on the chosen examples of alternative programs. It describes the circumstances about their formation, the original purpose and goals, the practical way of their organization and realization. Another objective of this part is to outline the future visions and to evaluate the importance and the success of these projects.
Klíčová slova: Alternative program; Aerofilms; Svetozor; Art house; Secret Cinema

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36638/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: