Srovnání dvou softwarových nástrojů pro procesní modelování na platformě MacOs

Název práce: Srovnání dvou softwarových nástrojů pro procesní modelování na platformě MacOs
Autor(ka) práce: Zinchenko, Yulia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice modelování podnikových procesů prostřednictvím vhodných softwarových nástrojů podporovaných operačním systémem MacOs. Cílem práce bylo porovnat dvě aplikace pro procesní modelování, přičemž jeden z nich by měl být Open Source software. Teoretická část se věnuje vymezení pojmů a metodik týkajících se procesního modelování, uvedení mezinárodního i českého výzkumu zaměřeného na účely použití procesního řízení a modelování business procesů, a také definici prvků Business Process Modeling Notation, která je nezbytná pro vytvoření modelů podnikových procesů. V rámci praktické části došlo k porovnání softwarů yED a Business Process Visual Architect, byly odhaleny jejich silné a slabé stránky, byly popsány jejich funkcionalita, ovládání a způsoby pořízení. Na základě tohoto srovnání byly vyhodnoceny hypotézy, zaměřené na určení potenciálních uživatelů obou produktů.
Klíčová slova: řízení komplexních projektů; optimalizace; model; diagram; reengineering; BPVA; yED; BPMN; modelování podnikových procesů; software
Název práce: Comparison of two software products for business process modeling on platform MacOs
Autor(ka) práce: Zinchenko, Yulia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis is devoted to modeling business processes using appropriate software tools supported by operating system MacOS. The aim was to compare the two applications for process modeling, one of which should be Open Source software. The theoretical part deals with definitions and methodology related to process modeling, including both international and Czech researches focused on the purposes of business process modeling and management, as well as description of the elements of Business Process Modeling Notation, which is necessary to modeling business processes properly. Within the practical part there was made a comparison of the yED and Business Process Visual Architect software. Their strengths and weaknesses were revealed; their functionality, user interface and methods of acquisition were described. Hypotheses were evaluated based on this comparison at the end of the thesis, aiming at identifying potential users of both products.
Klíčová slova: complex projects management; optimization; model; diagram; reengineering; BPVA; yED; BPMN; business process modeling; software

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2012
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 27. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35626/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: