Stavební úpravy na památkově chráněném objektu včetně konkrétního příkladu

Název práce: Stavební úpravy na památkově chráněném objektu včetně konkrétního příkladu
Autor(ka) práce: Magnusková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šulcová, Irena
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem "Stavební úpravy na památkově chráněném objektu včetně konkrétního příkladu" popisuje problematiku státní památkové péče ve vztahu ke stavebním památkám. Teoretická část bakalářské práce je věnována legislativě České republiky, konkrétně památkovému a stavebnímu zákonu, specifikům památkově chráněných staveb a možnostem financování jejich obnov a problematice chátrání památkových objektů. V praktické části jsou aplikovány poznatky z teoretické části na konkrétním příkladu rekonstrukce Pavilonu v Havlíčkových sadech.
Klíčová slova: Pavilon v Havlíčkových sadech; Památkově chráněná stavba; Památkový zákon; Stavební zákon; Stavební úprava
Název práce: Construction modifications on heritage protected object including specific example
Autor(ka) práce: Magnusková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šulcová, Irena
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor's thesis named "Construction modifications on heritage protected object including specific example" describes problematics of state heritage care in relation with architectual heritage. Theoretical part of the thesis is dedicated to legislation of Czech Republic, particulary on heritage and construction law, specifics of heritage protected buildings and possibilities of funding of their renovation and problematics of dilapidation of heritage objects. In practical part knowledge from theoretical part will be applied on specific example, the reconstruction of Pavilion in Havlíčkovy sady, Prague 2.
Klíčová slova: Pavilion in Havlíčkovy sady; Heritage protected building; Heritage law; Construction law; Construction modification

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 28. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35473/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: