Emil Hácha tzv. státním prezidentem protektorátu Bohmen und Mahren

Název práce: Emil Hácha tzv. státním prezidentem protektorátu Bohmen und Mahren
Autor(ka) práce: Šafr, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rataj, Jan
Oponenti práce: Martínek, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
JUDr. Emil Hácha patří mezi nejkontroverznější postavy našich moderních dějin. V povědomí národa je znám především jako tzv. státní prezident Protektorátu Čechy a Morava a symbol kolaboranta v letech 1939-1945. Názory mezi historiky na jeho působení v pozici nejvyššího protektorátního představitele se různí. Jedni jej považují za oběť tragické doby a symbol vzdoru, který do posledních chvil bojoval za záchranu českého národa. Někteří současní tendenční publicisté a radikální konzervativci ho dokonce staví do pozice hrdiny v okupované vlasti. Jiní historici jej obviňují ze zrádcovství a kolaborace, jimiž pomohl legitimizovat okupační systém. V případě Háchy se jednalo o specifickou podobu kolaborace s prvky retardace. Tento proněmecký aktivismus měl kořeny především v jeho politicko-ideologické orientaci antiliberálního radikálního konzervativce s historicko-státoprávní vizí pojetí české státnosti v rámci Svaté říše římské národa německého. Svojí koncepci aplikoval E. Hácha ve vztahu k nacistické třetí říši. Háchova použitelnost pro nacisty spočívala v jeho zažité úřednické povinnosti poslouchat nadřazené autority. Hácha nepatřil k vyznavačům nacistické doktríny, nicméně svojí politikou ústupků umožnil nacistům ovládnout zbylou část českého území a i přes své národní cítění vedl nechtěně český národ k faktickému zničení. Na rozdíl od českých fašistů a aktivistických kolaborantů pod vedením E. Moravce byl pro nacisty nejvhodnějším partnerem k uskutečnění konečného řešení české otázky a následné germanizace. Ačkoli ztělesňoval Hácha jako tzv. státní prezident soudobý symbol kolaborace, je možné se v současnosti setkat s názory, které jeho činy historicky mylně reinterpretují a ve výsledku omlouvají či dokonce zveličují.
Klíčová slova: tzv. státní prezident; kolaborace ; Emil Hácha; Protektorát Čechy a Morava
Název práce: Emil Hácha as State President of the Protectorate Böhmen und Mähren
Autor(ka) práce: Šafr, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rataj, Jan
Oponenti práce: Martínek, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
JUDr. Emil Hacha is one of the most controversial figures of our modern history. He is best known as the so --called State president of the Protectorate of Bohemia and Moravia and the symbol of collaborator in 1939 -- 1945 in the awareness of the nation. Opinions of his activity in the position of supreme protectorate official are different among historians. Some consider him to be a sacrifice of the tragic time and symbol of resistance who fought to the last moments to save the Czech nation. Some present tendentious publicists and radical conservatives find him even as the hero in occupied country. Others accuse him of treachery and collaboration, which helped to legitimize the occupation system. In the case of Hacha it was a specific form of collaboration with elements of retardation. This pro-German activism consisted mainly in his political-ideological orientation of antiliberal radical conservatives with historical-constitutional vision of concept of the Czech statehood in terms of Holy Roman Empire. E. Hacha applied his conception to Nazi III. Empire. Hacha's applicability for Nazis lay in his typical clerical duty to obey the superior authorities. Hacha doesn't belong among the adherents of Nazi doctrine, but his appeasement policy allowed to Nazis to dominate over the remaining Czech territory and despite of his national feeling he led inadvertently the Czech nation to factual destruction. He was for Nazis the most appropriate partner for their realization of final solution of Czech issue and subsequent Germanization instead of the Czech fascists and the active collaborators of E. Moravec. Although Hacha as the state president represented the contemporary symbol of collaboration, some nowadays opinions reinterpret his acts mistakenly and in its result they apologize or even overstate Hacha's collaboration.
Klíčová slova: collaboration ; The Protectorate Bohemia and Moravia ; State President ; Emil Hácha

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2011
Datum obhajoby: 29. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30049/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: