Spravedlivé školné

Název práce: Spravedlivé školné
Autor(ka) práce: Suchánková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Svoboda, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Spravedlivé školné si klade za cíl hlouběji prozkoumat jednotlivé faktory, které by měly být brány za podstatné při hodnocení "výhodnosti" vysokoškolského studia. Za takovéto faktory můžeme považovat úspěšnost na trhu práce, míru nezaměstnanosti absolventů či výše příjmů v zaměstnání. Zároveň se seznámíme se současnou situací financování vysokých škol jak v České republice, tak i v ostatních zemích Evropské unie. Téma školného je v současné době velmi aktuální a je zřejmé, že kvalitní analýza finanční náročnosti studia samotného a možnosti měření návratnosti investic do terciárního vzdělání je více než žádoucí, proto v práci představuji existující možnosti měření návratnosti investic a zároveň do těchto postupů zahrnu i míru nezaměstnanosti absolventů.
Klíčová slova: měření návratnosti investic; školné; nezaměstnanost; příjmy absolventů
Název práce: Spravedlivé školné
Autor(ka) práce: Suchánková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Svoboda, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on fair tuition fees. It tries to explore more profoundly all the possible factors, which could be considered as important during the measuring benefits of higher education. Among these factors we can find p.e. Labour market success rate, unemployment and income level of graduates in employment. The other main theme of this thesis is the current situation concerning the funding of higher education in the Czech Republic and other EU countries. The issue of tuition fee is currently very actual and it is clear that proper financial cost analysis of studies and the possibilities of measuring return on investment in tertiary education are more than important. Therefore I present existing possibilities to measure return on investment and also to the following possibilities how to include and use the unemployment rate of graduates.
Klíčová slova: unemployment; tuition fee; measuring returns on investment; income of absolvent

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 8. 2012
Datum podání práce: 15. 8. 2012
Datum obhajoby: 23. 8. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38454/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: