Vnímání cause related marketingu českým spotřebitelem

Název práce: Vnímání cause related marketingu českým spotřebitelem
Autor(ka) práce: Kuncová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vnímáním cause related marketingu jako moderního nástroje komunikace, který umožňuje propojit zájmy komerční sféry s potřebami neziskového sektoru. Teoretická část představuje pojem cause related marketing a stanovuje jeho definici, mechanismy fungování a efekty, které přináší jednotlivým subjektům. Dále popisuje typické postoje spotřebitelů k tomuto konceptu a faktory, které jejich vztah vůči CRM ovlivňují. Vliv těchto faktorů ilustruje na příkladech ze zahraniční marketingové praxe. V praktické části se práce věnuje vlastnímu výzkumu vnímání cause related marketingu mladými českými spotřebiteli, kteří odpovídají charakteristikám tzv. Dětí tisíciletí. Po představení předchozích výzkumů na toto téma následují výsledky výzkumu, které analyzuje podle pohlaví a věku respondentů. Na závěr se věnuje srovnání vnímání českých a amerických spotřebitelů.
Klíčová slova: cause related marketing; děti tisíciletí; vnímání spotřebitelů
Název práce: Perceptions of Cause Related Marketing by Czech Consumers
Autor(ka) práce: Kuncová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Olšanová, Květa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis describes Cause Related Marketing as a modern communication tool which enables to link commercial business interests to the needs of the nonprofit sector. The theoretical part presents the term Cause Related Marketing and specifies its definition, mechanisms and effects it brings to individual subjects. It also describes typical consumer attitudes to the concept and factors that influence their relationship to CRM. The effect of these factors is presented on examples of foreign campaigns. The practical part describes research of consumer attitudes carried out among Czech Millennials. After presenting the findings of past research studies concerning this topic it continues with the results of the conducted research which are analyzed according to the sex and age of respondents. At the end contrasts between the perceptions of American and Czech consumers are studied.
Klíčová slova: Millennials; Consumer Perceptions; Cause Related Marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 10. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33288/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: