Windows Phone 7 aplikace s backendem na Windows Azure

Název práce: Windows Phone 7 aplikace s backendem na Windows Azure
Autor(ka) práce: Kolín, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Řehořík, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a vývoj v cloudu hostované služby, která umožní vývojářům her pro platformu Windows Phone 7 rozšířit jejich produkty o sociální a kompetitivní aspekt, a to za použití Platform as a Service řešení Windows Azure pro účely hostování backendu této služby. První část práce se věnuje analýze na trhu dostupných systémů poskytujících pro cílovou platformu podobné služby. Na základě této analýzy jsou ve druhé části specifikovány funkční i obecné požadavky na navrhovanou a implementovanou aplikaci, které jsou podkladem pro vypracovanou analýzu případů užití. Třetí část je věnována popisu nejdůležitějších vlastností, API a specifik systému Windows Phone 7 jako softwarové platformy. Čtvrtá část se věnuje Windows Azure jako cloudové platformě, a to jak po stránce nejdůležitějších služeb, jejich vlastností a API pro jejich využití, tak po stránce obchodních a cenových podmínek. Pátá část se zabývá architekturou a nejdůležitějšími implementačními detaily samotné aplikace. Závěrečná část obsahuje uživatelskou příručku a to jak pro koncového uživatele grafické aplikace, tak pro vývojáře se zájmem použít knihovnu s API při vývoji své hry. Výstupem této práce je navržená a naimplementovaná aplikace s architekturou klient-server připravená k nasazení backendu do prostředí Windows Azure a frontendu na Windows Phone 7 zařízeních. Klientská část této aplikace se skládá z knihovny určené vývojářům her, která pro ně zapouzdřuje API pro přístup k internetovému backendu a grafického frontendu určeného koncovým uživatelům. Serverová část, která obsahuje většinu logiky, má REST rozhraní. Architektura aplikace umožňuje budoucí rozšíření po stránce funkcionality i klientských platforem.
Klíčová slova: MVVM; Windows Phone 7; Cloud computing; Chytrý telefon; PaaS; Implementace; Návrh; Windows Azure; Sociální rozšíření mobilních her; REST
Název práce: Windows Phone7 Application with Backend on Windows Azure
Autor(ka) práce: Kolín, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Řehořík, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this diploma thesis is to design and develop a cloud hosted service that allows developers of games for Windows Phone 7 platform to extend their products with social and competitive aspect using Platform as a Service solution Windows Azure for hosting the backend of this system. The first part of the thesis analyses systems that are available on the market and that are providing similar services for the target platform. Based on this analysis, functional and general requirements for the future application are specified in the second part. Based on these requirements, use case analysis is made. The third part of the thesis is dedicated to description of the most important features, APIs and specifics of the Windows Phone 7 software platform. The fourth part is dedicated to Windows Azure as a Cloud platform both in terms of most important services, their characteristics and APIs used to utilise them and in terms of their business and pricing conditions. The fifth part addresses the architecture and the most important implementation details of the application. The final part contains the user guide for both the Windows Phone 7 application and for developers interested in using the library containing the API during the development of their game. The output of this thesis is the designed and implemented application with client-server architecture ready to have its backend deployed in Windows Azure environment and to have its frontend deployed on Windows Phone 7 devices. The client part of the system is comprised of a library intended for developers of games, which encapsulates the API needed to access the backend on the Internet, and a graphic frontend intended for end users. The server part, which contains most of the application logic, has REST interface. The applications architecture allows future development in terms of new functionality and expansion on more client platforms.
Klíčová slova: Windows Phone 7; Social extension of mobile gaming; Smartphone; Cloud computing; MVVM; REST; Implementation; Design; Windows Azure; PaaS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2011
Datum podání práce: 27. 6. 2012
Datum obhajoby: 29. 8. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35452/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: