Implementace systému EPM 2010 pro podporu výuky řízení projektů a portfolia

Název práce: Implementace systému EPM 2010 pro podporu výuky řízení projektů a portfolia
Autor(ka) práce: Nedzelský, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chocholatý, Drahomír
Oponenti práce: Janiš, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou project managementu, project portfolio managementu a nastavením prostředí pro řízení a analýzu portfolia ve fiktivní organizaci. V teoretickém úvodu je nastíněna situace výuky project portfolio managementu na vysokých školách v České republice, Evropě i ve světě ve formě soupisu nalezených kurzů věnujících se této problematice. Dále jsou představeny základní principy metodologie PMI. V praktické části této diplomové práce je řešena implementace a nastavení prostředí, které má sloužit jako podpora pro výuku portfolio managementu. K tomuto účelu byl implementován Project server od společnosti Microsoft. V praktické části je popsán postup jeho nastavení včetně všech obslužných a doplňkových služeb. Byly nastaveny fiktivní role a zdroje společnosti, které se následně přiřadily projektům tak, aby mohla být provedena analýza portfolia na základě dále nastavených obchodních cílů, jejich prioritizace a prioritizace jednotlivých projektů. Přínos této práce lze vnímat především v možnosti vyzkoušet si řízení portfolia na jednom z předních softwarových nástrojů, které se implementují do reálného produkčního prostředí, vyzkoušet si jednotlivé úkony a postupy a zároveň si upřesnit jednotlivé procesy v rámci řízení projektů uvnitř konkrétního portfolia. Nastavení fiktivní organizace v rámci ukázkového prostředí lze využít především jakožto vzor pro zpracovávání různých zadání v rámci připravovaných kurzů.
Klíčová slova: PMBOK; Business Inteligence; EPM 2010; Projektový Management; Project server 2010; Procesní skupiny; Portfolio Management; PMI; Reportovací a analytické služby; SQL Server; SharePoint server 2010
Název práce: Implementation of EPM 2010 to support the teaching of project and portfolio management
Autor(ka) práce: Nedzelský, Roman
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chocholatý, Drahomír
Oponenti práce: Janiš, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the issue of the project management, project portfolio management and environment settings for the management and portfolio analysis in a fictional organization. In the theoretical introduction there is outlined the situation of the education of the project portfolio management at universities in the Czech Republic, Europe and worldwide, in summary form of founded courses that deal with this issue. Some basic principles of PMI methodology follow to introduce the reader to the project and portfolio management. As a practical part of this thesis there has been project management solution software implemented as a support for the portfolio management education. Microsoft Project 2010 has been selected for this purpose. This part of the thesis guides reader through practical topics like how to set up the whole environment including all utilities and contains a description of services settings. As example there were also sample roles and resources of the company set up, which were subsequently assigned to fictional projects so that the business portfolio analysis based on set of business goals and prioritization of individual projects could have been performed. The contribution of this work can be found mainly in the possibility of portfolio management education and training by using one of the leading software tool that are successfully implemented in a real production environment, and to try out the various acts and practices and also to clarify the various processes in the context of specific projects within the portfolio. Prepared fictional organization and sample data can be especially used as a model for handling various assignments in the upcoming educational courses at VŠE.
Klíčová slova: Project Portfolio Management; PMI; Project Management; Project Server 2010; EPM 2010; Reporting and Analysis services; SharePoint Server 2010; Proces Groups; PMBOK; Business Inteligence; SQL Server

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2011
Datum podání práce: 18. 6. 2012
Datum obhajoby: 28. 8. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31968/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: