Kompletní datový/objektový model ITILu

Název práce: Kompletný dátový model ITILu
Autor(ka) práce: Gažmerčík, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je návrh a popis kompletného dátového modelu ITILu (IT Infrastructure Library) použitím Entity-Relationship diagramu a jeho následná argumentácia vo vzťahu k federatívnemu prístupu uvedenom v Configuration and Asset Managemente ITILu. Práca má dve hlavné časti, kde prvá sa zaoberá teoretickým popisom nástrojov a doporučení pre riadenie podnikovej informatiky, jej vzťahom k ITILu a historickým vývinom ITILu.Malou sondou do možností, metód a pravidiel v oblasti dátového modelovania je uzavrená teoretická časť, ktorá pripravuje pôda pre časť praktickú. V tej je obsah doporučení ITILu podrobený analýze v postupnosti odpovedajúcej životnému cyklu IT Service Managementu a pre každú jednu fázu je navrhnutý logický dátový model. Na konci každej kapitoly je s pomocou príkladov zargumentovaná schopnosť daného modelu pokryť dáta potrebné pre best practice procesy daného životného cyklu. Záverečná kapitola zjednocuje všetky dieľčie modely do jedného kompletného modelu, na ktorého konštrukcii stoja ciele a prínos práce.
Klíčová slova: dátové modelovanie; Service Management; Entity Relationship diagram; Configuration and Asset Management; ITIL; Riadenie podnikovej informatiky
Název práce: Kompletní datový/objektový model ITILu
Autor(ka) práce: Gažmerčík, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je návrh a popis kompetního datového modelu ITILu (IT Infrastructure Library) použitím Entity-Relationship diagramu a jeho následná argumentace ve vztahu k federativnímu přístupu uvedeném v Configuration and Asset Managementu ITILu. Práce má dvě hlavní části, kde první se zabývá teoretickým popisem nástrojů a doporučení pro řídení podnikové informatiky, jejím vztahem k ITILu a historickým vývinem ITILu. Malou sondou do možností, metod a pravidel v oblasti datového modelování je uzavřená teoretická část, která připravuje půdu pro část praktickou. V té je obsah doporučení ITILu podrobený analýze v posloupnosti odpovídající životnímu cyklu IT Service Managementu a pro každou jednu fázi je navrhnutý logický datový model. Na konci každé kapitoly je s pomocí příkladů zargumentována schopnost daného modelu pokrýt data potřebná pro best practice procesy daného životního cyklu. Závěrečná kapitola sjednocuje všechny dílčí modely do jednoho kompletního modelu, na jehož konstrukci stojí cíle a přínos práce.
Klíčová slova: Datové modelování; Configuration and Asset Management; ITIL; Service Management; Řízení podnikové informatiky; Entity Relationship diagram
Název práce: Complete data model of ITIL
Autor(ka) práce: Gažmerčík, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The objective of this thesis is to design a complete ITIL (IT Infrastructure Library) data model by using Entity-Relationship diagram and the argumentation of this model in relation to ITIL Configuration and Asset Management federative approach. The thesis is build of two major parts, where the first one focuses on the theory of recommendations and best practices in the IT Governance processes, its relationship to ITIL and a high-level overview of ITIL history. Theoretical part ends with the brief description of tools and methods used in data modeling. It is followed by practical part in which the content is based on analyzing of ITIL publications in the same order as IT Service Management life cycle phases and designing of the logical data model. Each chapter discusses at its end the abiliity of designed model to cover the data requirements for particular ITSM lifecycle phase. In the very last chapter, all partial models are joined into one complete data model and shown relations are argumented.
Klíčová slova: Service Management; IT Governance; ITIL; Entity Relationship diagram; data modelling ; Configuration and Asset Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2011
Datum podání práce: 1. 4. 2011
Datum obhajoby: 28. 8. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30231/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: