Efektivní A/B a multivariantní testování v prostředí globálního trhu

Název práce: Efektivní A/B a multivariantní testování v prostředí globálního trhu
Autor(ka) práce: Janů, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Seman, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou testování online obsahu za účelem optimalizace výkonnosti obchodních a informačních kanálů v globálním prostředí, tj. tam kde návštěvníci pocházejí z různých zemí. Tato různorodost způsobuje odlišné chování návštěvníků, protože například Američan vnímá obsah naprosto odlišně od Brazilce či Francouze. Odlišné vnímání, respektive spotřebitelské chování, je způsobeno odlišnou národní kulturou v těchto zemích. Proto je nutné, respektive korektní, testovat obsah za účelem jeho optimalizace na lokální úrovni. Nejjednodušší možností je samozřejmě spustit stejný test pro každou zemi zvlášť. Ale to je v praxi extrémně náročné na dobu trvání testu i lidské zdroje, které jej musí navrhnout, implementovat a vyhodnotit. Proto je cílem této práce navrhnout modifikaci metody pro testování online obsahu, která bude k testování přistupovat na dostatečné lokální úrovni a bude zohledňovat kulturní rozdíly jednotlivých zemí, ale bude přitom i efektivní na dobu trvání testu a lidské zdroje. V současné době neexistuje zdokumentovaná metoda, která by tuto problematiku řešila. Klíčem této modifikace je segmentace zemí do skupin na základě podobné národní kultury. Proto je nutné hodnotu národní kultury nějakým způsobem identifikovat, a k tomu lze využít model nizozemského profesora Geerta Hofstedeho, který pro každou zemi identifikoval šest dimenzí národní kultury a přiřadil jim bodové ohodnocení. Přínosem práce je popsaná modifikace metody, která je vhodná zejména pro společnosti působící na globálním trhu, respektive více trzích zároveň. Tato metoda, při korektním použití, dokáže společnosti přinést nárůst příjmů při snížení spotřeby lidských zdrojů.
Klíčová slova: avast; globální trh; kulturní dimenze; národní kultura; multivariantní testování; A/B testování
Název práce: Effective A/B and Multivariate Testing in the Global Market Environment
Autor(ka) práce: Janů, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Seman, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis is focused on online content testing for the purpose of optimizing the performance of business and information channels in a global environment, i.e. where visitors come from different countries. This diversity causes different behavior of visitors, for example as the American perception of the content is entirely different from the Brazilian and French. Different perceptions and consumer behavior is caused by a different national culture in these countries. Therefore it is necessary or appropriate to test content for the purpose of optimizing on the local level. The simplest option is obviously to run the same test for each country separately. But that is extremely difficult in practice because of the duration of the test and human resources needed for test design, implementation, and evaluation. Therefore the aim of this thesis is to suggest modification of the general method used for testing the online content that will be sufficient for testing on the local level and will take cultural differences of each country into account, but yet also will be effective in terms of time and human resources consumption. Currently there isn't any publicly documented method which would cover this issue. The key of this modification is the segmentation of countries into groups based on similar national culture. Therefore the value of national culture has to be identified in some way and for this purpose it is possible to use model of the Dutch Professor Geert Hofstede, who identified six dimensions of national culture for each country and assigned them values. The benefit of this thesis is described modification of the testing method which is particularly suitable for companies operating on the global market or multiple markets simultaneously. This method, if it's used properly, is able to deliver growth of revenue while simultaneously reducing the consumption of human resources.
Klíčová slova: global market; avast; cultural dimensions; national culture; multivariate testing; A/B testing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2011
Datum podání práce: 27. 6. 2012
Datum obhajoby: 28. 8. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30042/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: