Analytika obsahových webů

Název práce: Analytika obsahových webů
Autor(ka) práce: Hejl, Radomír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mittner, Jan
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá webovou analytikou obsahových webů. Jejím hlavním cílem je na-vrhnout metriky webové analytiky a oblasti metrik, pomocí kterých může majitel obsaho-vého webu vyhodnocovat stav webu a jeho změny. Následně je popsána praktická ukázka toho, jak lze s těmito metrikami u obsahového webu pracovat a jak s pomocí těchto metrik vyhodnotit redesign webu. První a druhá kapitola se věnují literatuře k webové analytice a vymezují cíl práce a cílovou skupinu. Dále se v této kapitole věnuji teoretickým východiskům a nejdůležitějším pojmům, které jsou dále použity. Ve třetí kapitole popisuji hlavní cíle obsahových webů, neboť následně definované metriky by měly tyto cíle reflektovat a směřovat k nim. Následně upozorňuji na specifické problémy analytiky obsahových webů. Proces vrcholí ve čtvrté kapitole. Nejdříve definuji správné metriky a následně předložím samotný návrh metrik pro analytiku obsahových webů. U navržených metrik popisuji in-terpretaci jejich hodnot, možnosti segmentace a dále vazby na další metriky. V kapitole šesté následuje ukázka použití některých metrik na reálných datech dvou obsahových webů a popis, jakým způsobem lze s metrikami pracovat.
Klíčová slova: metrika; konverze; Google Analytics; obsahový web; webová analytika
Název práce: Content based websites analytics
Autor(ka) práce: Hejl, Radomír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mittner, Jan
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with web analytics of content based websites. Its primary aim is to design metrics of a web analysis and range of the metrics. This allows a proprietor of the content based websites to evaluate the state of the web and also its changes. The following is a practical example of handling website metrics and how to evaluate a web redesign with the help of these metrics. The first and second chapter lists literature of web analysis and specifies a purpose of the thesis and its target group. In the paragraphs that follow, I explain the theoretical starting-points and major concepts in further detail. In the third chapter I describe the main targets of content based websites because con-sequently defined metrics should reflect these targets and aim for them. Then I underline some specific problems of content based websites analysis. The fifth chapter forms the crux of this work. First, I define right metrics and then present the very design of metrics for analysis of content based websites. The proposed metrics describe interpretation of values, possibilities of segmentation and also relation to other metrics. In the fifth chapter there is an example of some metrics applied to real data of two content based websites with a description of how to work with these metrics.
Klíčová slova: web analytics; content based website; metrics; conversion goal; google analytics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2011
Datum podání práce: 26. 6. 2012
Datum obhajoby: 27. 8. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33196/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: