Ropný zlom a jeho dopady na světovou ekonomiku

Název práce: Ropný zlom a jeho dopady na světovou ekonomiku
Autor(ka) práce: Hričková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Jeníček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá světovou nabídkou ropy a studuje příznaky, které by mohly prokazatelně potvrdit příchod nové etapy čerpání a spotřebovávání ropných zdrojů odstartovanou světovým "ropným zlomem" -- okamžikem, kdy produkce ropy dosáhne maxima a poté klesá. Cílem práce je analyzovat pravděpodobnost uskutečnění této události a její implikace pro světovou ekonomiku a vybrané státy. Stěžejní informací je pak zjištění, zda v případě příchodu ropného zlomu dojde k omezování ekonomických aktivit jednotlivých subjektů, či zda se světový ropný trh s energiemi a fosilními palivy s nově nastalou situací vyrovná bez vážnějších následků. První část definuje nabídku ropy -- podává informace o konvenčních a nekonvenčních typech ropy, jejich produktech, nalezištích, technikách těžby, ekonomické efektivnosti a substitutech. Dále definuje pojem "ropný zlom", objasňuje jeho historii, sleduje možnosti jeho výpočtu, které porovnává se současnou nabídkou ropy a přikládá příklady z různých míst názorového spektra. Druhá část se poté věnuje obecným dopadům ropného vrcholu na světovou ekonomiku a politiku -- v ekonomickém oddílu zkoumá neuspokojení ropné poptávky, vliv na výkonnost ekonomik a roli ropy v hospodářských krizích. Politický oddíl sleduje možné změny ve vnitrostátní a mezinárodní politické sféře a poslední socioekonomický oddíl analyzuje možný vliv na dosavadní život spotřebitelů. Třetí část je věnována vybraným státům, které jsou buďto významnými čistými exportéry nebo importéry, či mohou v budoucnosti ropný trh významně ovlivňovat.
Klíčová slova: fosilní paliva; ropný zlom; ropa
Název práce: Peak oil and its impact on global economy
Autor(ka) práce: Hričková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Jeníček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on world oil supply and aims to distinguish symptoms undoubtedly pointing to a possibly upcoming era of altered consumption and extraction patterns of oil products, which will be launched by "peak oil" -- a point when oil production reaches its maximum continues to decline. The thesis' objective is to analyse the probability of peak oil occurring and possible implications for world economy and selected countries. If proven true, it provides a an answer to the question whether the world economy can survive peaking without repercussions or whether it will shrink and decline into crisis. The first part defines the supply of oil and -- it's an overview of conventional and unconventional types of oil, petroleum products, oil fields, extraction techniques, energy effectiveness and substitutes. Furthermore, it defines "peak oil", it clarifies its history, strives to determine its possible date and compares it with the current oil situation. The second part surveys general implications of peak oil for world economics and politics -- it observes an unsatisfied oil demand, impact on the outputs of economies and the role of oil in economic crises. The political part follows with possible changes in the field of international politics. Lastly it tries to determine the effect on American suburbia. The third and final part is dedicated to selected countries, which are either important exporters or importers.
Klíčová slova: peak oil; fossil fuels; oil

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 7. 2011
Datum podání práce: 31. 8. 2012
Datum obhajoby: 13. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32594/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: