Porovnání konkurenceschopnosti turistických destinací v České republice a ve Slovinsku

Název práce: Competitiveness Benchmarking of Tourist Destinations in the Czech Republic and Slovenia
Autor(ka) práce: Ricková, Karla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Luštický, Martin
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the benchmarking method and its practical use in continuous process of destinations' competitiveness enhancement. It describes the importance of tourism for destination's development and increasing need of its management, in order to become more competitive. Revealing the key factors of success that are created by destinations' competitive advantages enables destinations to keep or even to strengthen their position on the international tourism market. The main goal of the thesis is to apply the benchmarking method as a tool for an analysis and comparison of selected competitiveness factors of the Czech and Slovene tourist destinations from the Austrian tourists' point of view. Based on the analysis results, the particular competitive advantages of the Czech Republic and Slovenia are determined and commented.
Klíčová slova: Slovenia; The Czech Republic; destination; competitiveness; benchmarking
Název práce: Porovnání konkurenceschopnosti turistických destinací v České republice a ve Slovinsku
Autor(ka) práce: Ricková, Karla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Luštický, Martin
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá metodou benchmarkingu a jejím praktickém využití při hodnocení konkurenceschopnosti destinací. Práce popisuje význam cestovního ruchu pro rozvoj destinací, stejně tak jako rostoucí potřebu jejich řízení za účelem zvyšování konkurenceschopnosti. Stanovení klíčových faktorů úspěchu představovaných konkurenčními výhodami destinací umožňuje udržení, ne-li posílení pozic jednotlivých destinací v rámci mezinárodního trhu cestovního ruchu.Hlavním cílem diplomové práce je aplikace benchmarkingu jako nástroje analýzy a komparace vybraných faktorů, pomocí nichž bude hodnocena konkurenceschopnost České republiky a Slovinska z pohledu Rakouských turistů. Na základě výsledků analýzy budou stanoveny a okomentovány jednotlivé konkurenční výhody České republiky a Slovinska.
Klíčová slova: konkurenceschopnost; benchmarking; Slovinsko; Česká republika; destinace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2012
Datum obhajoby: 17. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36630/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: