Vliv daňové konkurence na poskytování veřejných statků - Příklad Švýcarska

Název práce: Vliv daňové konkurence na poskytování veřejných statků - Příklad Švýcarska
Autor(ka) práce: Los, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartoň, Petr
Oponenti práce: Rod, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je posouzení vlivu daňové konkurence na fungování veřejného sektoru v reálné ekonomice. Zabývá oblastí veřejných financí a vlivem daňové konkurence na množství a strukturu veřejně poskytovaných statků a služeb. Práce vychází z ekonomické teorie daňové konkurence a fiskálního federalismu, zohledňuje argumenty jak proti, tak ve prospěch daňové konkurence. Zkoumá daňovou konkurenci na konkrétním příkladu Švýcarska, ukazuje, jakým způsobem zde daňová konkurence funguje. Analyzuje daňovou konkurenci na kantonální úrovni. Ukazuje, že daňové zatížení v kantonu je závislé na daňovém zatížení v kantonech okolních. Zabývá se vlivem daňové konkurence na strukturu veřejně poskytovaných statků ve Švýcarsku, zohledňuje také fenomén dojíždění a spotřebovávání veřejně poskytovaných statků v jiném kantonu, než jsou odváděny daně. Zkoumá vliv dojíždění na strukturu a výši veřejných výdajů švýcarských kantonů.
Klíčová slova: veřejně poskytované statky; veřejné finance; daňová konkurence; veřejný sektor; zdanění; fiskální federalismus; dojíždění; daň z příjmu fyzických osob
Název práce: Tax competition and publicly provided goods: The example of Switzerland
Autor(ka) práce: Los, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartoň, Petr
Oponenti práce: Rod, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this paper is to assess the impact of tax competition on the functioning of the public sector in the real economy. In particular it follows up the public finances and the impact of tax competition on the amount and structure of publicly provided goods and services. The paper is based on the economic theory of tax competition and fiscal federalism, taking into account the arguments both against and in favor of tax competition. It examines tax competition in a particular example of Switzerland and shows how tax competition works here. The paper analyzes tax competition in Swiss cantons and shows that the tax burden in the canton is dependent on the tax burden in the neighboring cantons. It also deals with the influence of tax competition on the structure of publicly provided goods in Switzerland and takes into account also the phenomenon of commuting and the consumption of publicly provided goods in cantons different from the canton where the tax is collected. The paper also examines the impact of commuting on the structure and level of public expenditure in Swiss cantons.
Klíčová slova: commuting; personal income taxation; publicly provided goods; public finance; public sector; taxation; fiscal federalism; tax competition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2010
Datum podání práce: 1. 9. 2010
Datum obhajoby: 14. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25407/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: