Kulturní kapitál v rozvoji municipální ekonomiky (na příkladě starého Tbilisi)

Název práce: Kulturní kapitál v rozvoji municipální ekonomiky (na příkladě starého Tbilisi)
Autor(ka) práce: Berulava, David
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Oponenti práce: Tóth, Petr; Dědina, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Táto práce je věnovaná přístupům, metodám a nástrojům pro efektivní využití kulturního kapitálu jako rozvojového zdroje municipální ekonomiky historického města. Kulturní kapitál je významným zdrojem ekonomického rozvoje regionu, je originální, neopakovatelný a součástí bohatství jednotlivých zemí, regionu nebo měst a proto jeho efektivní využívání přináší značný ekonomický zisk, vzhledem k tomu, že přitahuje a v neposlední řadě zvyšuje atraktivitu v oblasti cestovního ruchu, investice a je zdrojem rozvoje malého a středního podnikání. Uvedená práce provádí průzkum konkrétních problémů, se kterými se potýkají historické části Tbilisi, pojednává o manažerských a ekonomických postupech, které ve značné míře přispějí k rozvoji historické části Tbilisi.
Klíčová slova: Historicko-kulturní dědictví starého Tbilisi; Ekonomický rozvoji starého Tbilisi; Ekonomika historického města; Management historického města; Ekonomizace kulturního kapitálu
Název práce: Cultural Capital in the Development of Municipal Economy
Autor(ka) práce: Berulava, David
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Oponenti práce: Tóth, Petr; Dědina, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This dissertation is devoted to an approaches, methods and tools for effective use of cultural capital as a source of municipal economic development in historical city. Cultural capital is an important source of region economic development; it is original, unique and part of each country and city wealthy, and that is why its effective use brings considerable economical benefit by increasing the attractiveness for tourists and investors. Cultural capital is the source of small and medium enterprises development. In this thesis is carried out the research of specific problems, to which faced the historical part of Tbilisi; are discussed the managerial and economical procedures which will contribute to the development of the historical part of Tbilisi.
Klíčová slova: Economics of historic cities; Economication of cultural capital; Management of historic cities; Cultural-historical heritage of Tbilisi; Economic Development of Old Tbilisi

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 4. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 12. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37483/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: