Analýza evropského energetického průmyslu se zaměřením na dopad opatření na snižování CO2 emisí

Název práce: Analysis of the European energy industry with focus on the impact of the CO2 reduction measures
Autor(ka) práce: Sabová, Katarína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pošta, Vít
Oponenti práce: Hnilica, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this diploma thesis was to create a comprehensive overview of the recent devel-opment in the fight against the climate change in European Union and complement it with evidence on how the CO2 reduction measures impacted the energy industry. Firstly, the ener-gy industry of the European Union is introduced with its basic characteristics. Information on the climate change and on actions that have been established so far in order to fight the cli-mate change is also provided. Next, the theoretical knowledge from the environmental eco-nomics is presented together with the various concepts on how to address the issues connected with the externalities. EU ETS and renewable energy subsidies (FiTs) are further analyzed and practical insights on how the measures work are also offered. The practical part contributes with analyses of case studies of Germany and Czech Republic, in which the key success factors of the policies and their impact are assessed.
Klíčová slova: European energy industry; environmental economics; feed-in tariff; renewable energy; European Emissions Trading Scheme; emission reduction measures
Název práce: Analýza evropského energetického průmyslu se zaměřením na dopad opatření na snižování CO2 emisí
Autor(ka) práce: Sabová, Katarína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pošta, Vít
Oponenti práce: Hnilica, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit ucelený přehled o vývoji boje proti klimatickým změnám v Evropské unii a doplnit jej důkazy o tom, jaké měly opatření za účelem snížení produkce CO2 dopad na energetický průmysl. Na úvod je představen energetický průmysl EU s jeho základními ukazovateli. Dále jsou uvedeny informace o změně klimatu a o tom, jaká opatření byly doposud přijata v zájmu boje proti klimatickým změnám. Práce předkládá také teoretické znalosti z oblasti environmentální ekonomie, spolu s různými koncepty, jak řešit problémy související s externalitami. Dále jsou analyzovány Systém EU pro obchodování s emisními povolenkami a dotace na podporu energie z obnovitelných zdrojů, přičemž práce přináší praktické postřehy o tom, jak tyto opatření fungují. Praktická část přispívá analýzy Německa a České republiky, ve které autorka posuzuje klíčové faktory úspěchu opatření a jejich dopad na energetický průmysl.
Klíčová slova: výkupní ceny ; obnovitelné zdroje energie; Evropská ETS; opatření ke snížení emisí; environmentální ekonomie; Evropský energetický průmysl

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2012
Datum podání práce: 29. 8. 2012
Datum obhajoby: 19. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38212/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: