The Political Economy of Pharmaceutical Intellectual Property Rights: Balancing Innovation and Access

Název práce: The Political Economy of Pharmaceutical Intellectual Property Rights: Balancing Innovation and Access
Autor(ka) práce: McHugh, Patrick
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The trade-off between innovation and access is a critical problem in pharmaceutical innovation policy. Without adequate intellectual property protection, knowledge is insufficiently appropriable and the output of innovation is sub-optimal. Patents and sui generis forms of intellectual property are policies utilized by the state to foster innovation, creating temporary monopolies for firms to reward their investments in research and development. This paper explores the topic of pharmaceutical innovation policy by discovering the key legal developments that influence the creation of internationally protected and harmonized minimum standards of IP rights. Equipped with a theoretical understanding of IP as a social contract and knowledge about incentives that the law provides, the status quo system of rewarding pharmaceutical innovation is observed though an analysis of the market for new chemical entities, developing an understanding of the relationship between incentives for innovation and market outcomes. Utilizing an extensive analysis of literature, promising policy options are explored for realigning incentives to better optimize the incremental benefits of pharmaceutical innovation while improving access, including public funding of clinical trials, incorporating value-for-money stipulations into reimbursement and marketing approval decisions, and creating prize-based rewards that delink the market for innovations from the market for pharmaceutical products.
Klíčová slova: Innovation Policy; Pharmaceuticals; TRIPs; Access; Innovation
Název práce: The Political Economy of Pharmaceutical Intellectual Property Rights: Balancing Innovation and Access
Autor(ka) práce: McHugh, Patrick
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Kompromis mezi inovacemi a dostupností farmaceutických přípravků je kritickým problémem inovační politiky farmaceutického oboru. Nedostatek odpovídající právní úpravy duševního vlastnictví způsobuje nedostatečnou ochranu nových znalostí a zpomaluje tak možný vývoj. Patenty a sui generis formy duševního vlastnictví představují politiky využívané státem na podporu inovací a vytváření dočasných monopolů pro firmy, díky nimž získají nazpět své investice do výzkumu a vývoje. Tato práce zkoumá téma farmaceutické inovační politiky, objevuje mezinárodně uznávané a chráněné klíčové právní úpravy a harmonizuje minimální standardy práv duševního vlastnictví. Teoretické uchopení práva duševního vlastnictví jako společenské smlouvy a pochopení zákonem poskytujících pobídek, umožňuje pozorovat status quo systém odměňování farmaceutických inovací, stejně tak jako výsledky z analýzy trhu nových chemických látek rozvíjejících pochopení vztahu mezi pobídkami k inovacím a tržním vývojem. Z rozsáhlé analýzy literatury vyplývá, že slibné možnosti politiky byly objeveny v novém uspořádání inovací, které by lépe optimalizovalo dodatečné výhody farmaceutických inovací a zároveň urychlilo vývoj zahrnující veřejné financování klinických studií, včetně ujednání "value-for-money" na úhradu nákladů na vývoj a vytvoření cenově založené odměny, která by trh farmaceutických výrobků změnila na trh.
Klíčová slova: Farmaceutický; Dostupnost ; Innovace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2012
Datum podání práce: 25. 5. 2012
Datum obhajoby: 18. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35707/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: