Public Private Partnerships ve zdravotnictví: Evropské PPP modely a faktory ovlivňující pozitivní výsledky těchto podniků

Název práce: Public Private Partnerships in Health Care: European PPP models and factors influencing the positive outcome of such ventures
Autor(ka) práce: Siroky, Joseph Yan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Wright, Stephen
Jazyk práce: English
Abstrakt:
A number of European countries are turning to private finance for public hospitals and other healthcare infrastructure. Public-private partnerships (PPP) are intended to bind private sector efficiencies, secure appropriate risk transfer between hospital operators, infrastructure owners and other partners, and ensure optimum whole-life asset management. This paper discusses the different factors that influence significantly the outcomes of European PPP ventures, the scope of different PPP models, and experience so far in delivering new infrastructure and stimulating innovation and quality improvements. Finally, it draws conclusions, through recent case studies, on the factors that have a significant influence in shaping PPP models and policies. The methods used were extensive literature research and analysis, further supported by case study analysis of the Pembury Hospital, Braga Hospital, Berlin Buch Hospital and De La Ribera Hospital. The outcome of this paper draws upon the concept of "bundling" of services and concludes that this may be seen as a way of providing more appropriate risk allocation that creates incentives for efficient and effective behavior of the private sector.
Klíčová slova: Europe; Public Private Partnerships; PPP; Healthcare; Bundling
Název práce: Public Private Partnerships ve zdravotnictví: Evropské PPP modely a faktory ovlivňující pozitivní výsledky těchto podniků
Autor(ka) práce: Siroky, Joseph Yan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Wright, Stephen
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Řada evropských zemí se obracejí na soukromé financování veřejných nemocnic a jiných zdravotnických infrastruktur. Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) jsou určeny aby propojily účinnost soukromého sektoru, a zajistili přenos odpovídajícího rizika mezi nemocničními subjekty, majiteli infrastruktur a dalšími partnery a zajistili optimální celoživotní správu aktiv. Tento dokument popisuje různé faktory, které ovlivňují významně výsledky evropských PPP, rozsah různých modelů PPP a zkušenosti v poskytování nové infrastruktury a stimulovat inovace a zvýšení kvality. Nakonec dospívá k závěrům, a to prostřednictvím nedávných případových studií, na faktory, které mají významný vliv na formování PPP modelu a politiky. Použité metody byly rozsáhlé literární rešerše a analýzy, dále analýzy případových studií z Pembury nemocnice, Braga nemocnice, Berlín Buch nemocnice a De La Ribera nemocnice.Výsledek této studie vychází z pojmu "vázáni" ("Bundling") služeb a dochází k závěru, že toto může být viděno jako způsob, jak poskytovat vhodnější rozdělení rizik, která vytváří podmínky pro účinné a efektivní chování soukromého sektoru.
Klíčová slova: PPP; zdravotnictví; Evropa; Public Private Partnerships

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 18. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35594/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: