Analýza trhu bydlení pro seniory: stane se zajištění sociálních služeb v oblasti bydlení pro seniory podnikatelským cílem budoucnosti?

Název práce: Analýza trhu bydlení pro seniory: stane se zajištění sociálních služeb v oblasti bydlení pro seniory podnikatelským cílem budoucnosti?
Autor(ka) práce: Gembiczká, Adriana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Prachař, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu determinantů, které určují, zda je trh s domovy pro seniory a osoby s Alzheimerovým onemocněním atraktivní pro stávající i potenciální podnikatele. Teoretická část objasňuje fenomén stárnutí populace, analyzuje predikce vývoje počtu obyvatel a osob trpících Alzheimerovou chorobou, finanční zdroje seniorů, zkoumá práva a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a analyzuje efektivitu financování sociálních služeb podle typu zřizovatele. K potřebným zjištěním je využita analýza odborné literatury a studií zaměřených na toto téma. Analytická část práce zkoumá stav preferencí pro analyzované druhy sociálních služeb. Nabízí praktický příklad fungování domova se zvláštním režimem a názory odborníků na ekonomizaci oblasti sociálních služeb. V závěru práce jsou poznatky zhodnoceny pomocí SWOT analýzy.
Klíčová slova: predikce vývoje počtu obyvatel; domov se zvláštním režimem; domov pro seniory; sociální služby; stárnutí populace; Alzheimerova choroba; senior
Název práce: The analysis of housing for seniors: Will be in the future securing of social services in the field of living for seniors entrepreneur´s target?
Autor(ka) práce: Gembiczká, Adriana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Prachař, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is aim at analysis of determinants that determine whether is the market of homes for the elderly and homes with special regime attractive for current and potential entrepreneurs. Theoretical part explains the phenomenom of population ageing, analyzes predictions of population development and the development of number of people suffering from Alzheimer disease, senior's financial resources, reasearches rights and duties of social services providers and analyzes effectiveness of financing the social services according to the type of founder. For needed findings is used analysis of specialized literature and studies. Analytical part analyzes preferences for examined kinds of social services. Offers practical example of running the home with special regime and brings the opinions of specialists on economization of social services. In the end of work are collected findings evaluate by means of SWOT analysis.
Klíčová slova: home with special regime; home for elderly; social services; prediction of population development; population ageing; Alzheimer disease; senior

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35104/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: