Teorie dobývání renty a veřejné zakázky v České republice v letech 1993 až 2011

Název práce: Teorie dobývání renty a veřejné zakázky v České republice v letech 1993 až 2011
Autor(ka) práce: Krejčová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj právního rámce a institucionálního zajištění veřejných zakázek v České republice v letech 1993 až 2011 a na základě této analýzy určit jejich vliv na vytváření prostoru pro dobývání renty v oblasti veřejných zakázek. V práci jsou dále rozebrány též hlavní problémy veřejných zakázek v ČR. Proces zadávání a realizace veřejných zakázek je velmi aktuálním tématem. Prostřednictvím veřejných zakázek je v ČR každoročně vydáno z veřejných prostředků několik set miliard korun. V současné době navíc probíhají intenzivní diskuze o dopadu a významu novely zákona o veřejných zakázkách. Teoretická část práce se zabývá obecnou teorií dobývání renty a poskytuje základní charakteristiku veřejných zakázek včetně popisu jejich ekonomických aspektů. Analytická část práce je pak zaměřena na vývoj právního rámce veřejných zakázek od roku 1993 až do roku 2011. Hlavní důraz je kladen na vymezení prostoru pro dobývání renty při zadávání, realizaci a následné kontrole veřejných zakázek. Dále je v této části práce rozebrán vývoj institucionálního zajištění veřejných zakázek v ČR, jmenovitě činnost ÚOHS, NKÚ a MMR. Popsány jsou zde i hlavní problémy veřejných zakázek v ČR včetně návrhu jejich možného řešení. Práce využívá metodu komparace různých právních úprav veřejných zakázek, které vznikly v ČR v letech 1993 až 2011, včetně komparace jejich institucionálního zajištění s cílem odhalit jejich pozitivní a negativní vlivy na vytváření prostoru pro dobývání renty v oblasti veřejných zakázek.
Klíčová slova: Ministerstvo pro místní rozvoj; Nejvyšší kontrolní úřad; Úřad na ochranu hospodářské soutěže; Česká republika; veřejné zakázky; dobývání renty
Název práce: The theory of rent-seeking and the public procurement in the Czech Republic in years 1993 - 2011
Autor(ka) práce: Krejčová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the development of legal and institutional framework of the public procurement in the Czech Republic from 1993 to 2011 and on the basis of this analysis to determine their influence on rent seeking in the public procurement. The main problems of the public procurement in the CR are also discussed in this thesis. The process of awarding and execution of the public procurement is very topical. A hundred of billions from public funds are yearly spent through the public procurement in the CR. Currently, the intense debate about the influence and importance of the public procurement act amendment are taking place. The theoretical part covers the general theory of rent seeking. The basic characteristic together with the economical aspects of the public procurement are also explained here. The analytical part is focused on the development of legal framework of the public procurement from 1993 to 2011. The main accent is put on the defining of the space for rent seeking during awarding, execution and follow-up control of the public procurement. The development of institutional framework of the public procurement arrangements in the CR, namely the activities of the Office for the Protection of Competition, the Supreme Audit Office and the Ministry of Regional Development, are defined in this part. Further, the main problems of the public procurement in the CR together with their possible solutions are described here. The thesis uses the method of comparison of the different public procurement acts which were implemented during the years 1993-2011 including the comparison of the institutional framework in order to detect the positive and negative influence on the rent seeking in the public procurement.
Klíčová slova: Ministry of Regional Development; Supreme Audit Office; Office for the Protection of Competition; Czech Republic; public procurement; rent seeking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2011
Datum podání práce: 18. 5. 2012
Datum obhajoby: 4. 10. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35000/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: