Talent management ve firemní praxi

Název práce: Talent management ve firemní praxi
Autor(ka) práce: Zíková, Šárka
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Kleibl, Jiří
Oponenti práce: Srpová, Jitka; Černoch, Felix
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce se podrobně věnuje tématu Talent management - řízení talentu ve firemní praxi. Cílem práce je ověřit, zda jsou obecné trendy současného řízení talentu uplatňovány ve firemní praxi. Jádrem výchozí části je analýza dostupných zdrojů k tématu současného talent managementu (odborné studie, výstupy z odborných konferencí, články v tisku, publikace a výpovědi respondentů), ověřovací část je založena na výzkumném šetření v regionu bývalého okresu Klatovy. Závěr práce je rozdělen do několika dílčích výstupů - doporučení pro respondenty, včetně návrhu časového harmonogramu implementace, shrnutí nejlepších praktik talent managementu, popis vysledovaných specifik řízení talentu dle zaměření a velikosti firem a náznak možných úskalí talent managementu.
Klíčová slova: talent; Klatovy; znalostní pracovník; řízení talentu; HR; řízení lidských zdrojů; personalistika; hodnocení; znalost; talent management; rozvoj zaměstnanců; vzdělávání; potenciál; zaměstnanec s vysokým potenciálem; klíčový zaměstnanec
Název práce: Talent Management in business practice
Autor(ka) práce: Zíková, Šárka
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Kleibl, Jiří
Oponenti práce: Srpová, Jitka; Černoch, Felix
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The dissertation is focused in detail on the topic of Talent Management - talent management in the corporate practice. The aim of the dissertation is to verify that the general trends of the current talent management are applied in the business (corporate) practice. The core of the initial part is the analysis of available resources to the topic of current talent management (vocational studies, outcomes of professional conferences, newspaper articles, publications and statements of respondents). The authentication part is based on a research study in the region of the former district Klatovy. The conclusion is divided into several sub-outcomes - recommendations for the respondents, including proposed timetable for implementation, a summary of the best practices in talent management, a description of talent management specification observed according to the focus and the company size, and also the indication of the possible pitfalls of talent management.
Klíčová slova: high potentials; key employee; HR; HR strategy; education; Klatovy; staff development; employee with high potential; HR management; training; potential; knowledge worker; talent management; human resources; talent

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2009
Datum podání práce: 15. 1. 2012
Datum obhajoby: 17. 10. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23152/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: