Způsob volby prezidentů a jejich kompetence: případová studie změny systému volby prezidenta České republiky

Název práce: Způsob volby prezidentů a jejich kompetence: případová studie změny systému volby prezidenta České republiky
Autor(ka) práce: Woloszczuková, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Kuta, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téma této bakalářské práce je zaměřeno na současné změny volebního systému prezidenta ČR. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První kapitola se zabývá teoretickým vymezením tématu, způsobem volby hlavy státu a jejími pravomocemi v rozdílných politických systémech. Druhá kapitola je zaměřena na současný průběh voleb prezidenta a rozsah jeho pravomocí v České republice a na Slovensku. Následně se v práci zaměříme na změnu způsobu volby prezidenta a její dopad na pravomoci prezidenta ČR, s ohledem na přímou volbu. Zde jsou uvedeny nové podmínky kandidatury. A mimo jiné je zde zmíněn také vliv, této již dlouho diskutované změny volebního systému prezidenta, na jeho postavení v politickém systému naší země.
Klíčová slova: Kompetence prezidenta; Volba prezidenta; Výkonná moc
Název práce: Election of Presidents and their competences: Case study of changes of presidential elections in Czech Republic
Autor(ka) práce: Woloszczuková, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Kuta, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of this bachelor thesis is focused on the current changes in presidential electoral system in the Czech Republic. The paper is divided into three main parts. The first chapter deals with the theoretical definitions of the topic, election of the President and his powers in different political systems, the next chapter focuses on presidential elections and the extent of his powers currently (2012) in the Czech Republic and the Slovak Republic. Subsequently, the paper focuses on the changes of presidential election system in CZ, to direct elections, and its impact on the President's powers. In this chapter there are new conditions of candidacy and also the impact of this, so long discussed changes to the electoral system of the president, on his position in the political system of our country.
Klíčová slova: Evelection of presidents; Presidential competences; Executive power

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2012
Datum podání práce: 15. 6. 2012
Datum obhajoby: 25. 10. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37164/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: