Postavení KDH v rámci slovenského stranického systému

Název práce: Postavenie KDH v rámci slovenského straníckeho systému
Autor(ka) práce: Galová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Smetanková, Daša
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom práce je zistiť, či je Kresťanskodemokratické hnutie schopné stáť na čele pravicových strán v rámci slovenského straníckeho systému. Táto otázka vyplýva z výsledkov posledných volieb v marci 2012, kedy prepadol dovtedajší líder Slovenská kresťanská a demokratická únia. Práca je rozdelená do troch častí. Prvá časť skúma stranícky systém z pohľadu konsolidovanosti. Na základe teoretických poznatkov straníckych systémov a konceptu konfliktných línií klasifikuje slovenský stranícky systém. Druhá časť potvrdzuje príslušnosť Kresťanskodemokratického hnutia k rodine kresťanskodemokratických strán podľa vývoja, členstva v nadnárodných zoskupeniach a programatiky. Tretia časť skúma sociálno-demografický a hodnotový profil prívržencov Kresťanskodemokratického hnutia, dôveryhodnosť strany a presuny voličov medzi stranami.
Klíčová slova: stranícky systém; kresťanská demokracia; profil voličov
Název práce: Postavení KDH v rámci slovenského stranického systému
Autor(ka) práce: Galová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Smetanková, Daša
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit, jestli je Křesťanskodemokratické hnutí schopné stát na čele pravicových stran v rámci slovenského stranického systému. Tato otázka vyplývá z výsledků posledních voleb v březnu 2012, kdy přepadl dosavadní lídr Slovenská křesťanská a demokratická unie. Práce je rozdělena do třech částí. První část zkoumá stranický systém z pohledu konsolidovanosti. Na základě teoretických poznatků stranických systémů a konceptu konfliktních linií klasifikuje slovenský stranický systém. Druhá část potvrzuje příslušnost Křesťanskodemokratického hnutí k rodině křesťanskodemokratických stran podle vývoje, členstva v nadnárodních seskupeních a programatiky. Třetí část zkoumá sociálno-demografický a hodnotový profil přívrženců Křesťanskodemokratického hnutí, důvěryhodnost strany a přesuny voličů mezi stranami.
Klíčová slova: stranický systém; profil voličů; křesťanská demokracie
Název práce: The Position of KDH within the Slovak Party System
Autor(ka) práce: Galová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Smetanková, Daša
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to find out if the Christian Democratic Movement is able to become a leader of the right wing parties within the Slovak party system. This question is the result of the last election in March 2012 when the former leader Slovak Christian and Democratic Union failed. The work is divided in three chapters. The first chapter analyses consolidation of the Slovak party system and classify it according to the theoretical part about party systems and conception of cleavages. The second part testifies belonging of Christian Democratic Movement to the family of Christian Democratic parties according to the evolution, membership in multinational groups and programmatic. The third chapter analyses social- demographic and value profile of Christian Democratic Movement followers, the credibility of the movement and the voter's movements between parties.
Klíčová slova: Party System; Voter´s profile; Christian Democracy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2011
Datum podání práce: 5. 1. 2012
Datum obhajoby: 25. 10. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32485/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: