Autobusová doprava v Praze a okolí

Název práce: Autobusová doprava v Praze a okolí
Autor(ka) práce: Buzková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá autobusovou dopravou na území hl. m. Prahy a jejího blízkého okolí, v rámci Středočeského kraje. Porovnává systém Pražské integrované dopravy a systém Středočeské integrované dopravy a zabývá se otázkou, zda je provozování dvou neprovázaných integrovaných dopravních systémů na stejné trase efektivní a zda je autobusová doprava na vybrané relaci Praha -- Neratovice dostatečně využívána. Průzkum vytíženosti jednotlivých linek je doplněn informacemi o dopravcích, kteří provozují autobusové linky na daných relacích, a jejich vozovém parku. Cílem práce je zhodnocení současné situace, poukázání na rozdíly mezi jednotlivými systémy a návrh alternativních řešení.
Klíčová slova: SID; PID; městská hromadná doprava, ; integrované dopravní systémy; Autobusová doprava
Název práce: Bus transportation in Prague and outskirts
Autor(ka) práce: Buzková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the bus transportation in Prague and surrounding areas in the Central Region. It compares the Prague integrated transport system and Central integrated transport system. It deals with the question whether the use of two unrelated integrated transport systems is efficient on the same route and whether bus transportation is operated efficiently in selected region Praha - Neratovice. The survey of utilization is accompanied by information about carriers that perform bus transport in selected region, and information about their fleet. The aim of the thesis is assesing current situation, pointing out the differences between integrated transport systems and designing alternative solution.
Klíčová slova: SID; PID; public transport; integrated transport systems; Bus transportation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2011
Datum podání práce: 31. 10. 2012
Datum obhajoby: 21. 11. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34967/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: