Finančí analýza "Teplo Bruntál, a.s."

Název práce: Finančí analýza "Teplo Bruntál, a.s."
Autor(ka) práce: Pernička, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slunčík, Peter
Oponenti práce: Špička, Jindřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti TEPLO Bruntál, a.s. ve sledovaném období let 2006 -- 2010. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické je popsána podstata finanční analýzy a použitý metodický aparát. V části praktické jsou aplikovány teoretické poznatky na analyzovanou společnost a následně interpretovány. K analýze společnosti je využito horizontální a vertikální analýzy, analýzy poměrových ukazatelů, pyramidálního rozkladu ROE, analýzy čistého pracovního kapitálu, bonitních a bankrotních modelů a analýzy ekonomické přidané hodnoty. Závěr práce obsahuje shrnutí získaných informací a řešení potenciální nepříznivé situace.
Klíčová slova: finanční analýza; EVA; TEPLO Bruntál, a.s.; bonitní a bankrotní modely; poměrové ukazatele
Název práce: Financial analysis of the “TEPLO Bruntál, a.s.” company
Autor(ka) práce: Pernička, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Slunčík, Peter
Oponenti práce: Špička, Jindřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor's thesis is an evaluation of financial situation of the "TEPLO Bruntál, a.s." company over the period of years 2006 -- 2010. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. Principles of a financial analysis and used methods are described in theoretical part. These methods are applied on the analyzed company and commented in a practical part. Horizontal and vertical analysis, ratio analysis, pyramidal decomposition of ROE, net working capital analysis, creditworthy and bankruptcy models and economic value added analysis are applied on aforementioned company. The conclusion contents summary of obtain information and potential adverse situation solution.
Klíčová slova: TEPLO Bruntal, a.s.; creditworthy and bankruptcy models; financial analysis; EVA; ratio analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 6. 12. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35690/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: