Cenová konvergence mezi novými a starými členskými zeměmi EU

Název práce: Price convergence between new and old EU member countries
Autor(ka) práce: Santariusová, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Jegers, Marc
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of this dissertation is to investigate whether the price convergence between new and old EU member countries occurred. According to development of price level index it is shown that new member countries converge towards the EU27 and that old member countries more or less hover around their initial levels. Germany is chosen to be a benchmark country and thus the development towards Germany is also examined. The results reveal that new member states converge towards the benchmark country. However, in the case of old member states both convergence and divergence occurs. Furthermore, factors that may have an influence on such a development are investigated. The empirical research shows that GDP, hiring regulations and minimum wage and business regulation were of significance during the examined period, from 2000 to 2009 respectively.
Klíčová slova: EU; Price convergence; empirical research
Název práce: Cenová konvergence mezi novými a starými členskými zeměmi EU
Autor(ka) práce: Santariusová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Jegers, Marc
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda se mezi starými a novými členskými zeměmi Evropské unie objevila cenová konvergence. Podle vývoje ukazatele indexu cenové hladiny je ukázáno, že nové členské země konvergují k EU27 a že se staré členské země víceméně pohybují na své původní úrovni. Německo bylo zvoleno referenční zemí a tudíž byl sledován vývoj vůči této zemi. Výsledky ukázaly, že nové členské země konvergují k referenční zemi. V případě starých členských států se objevila jak konvergence, tak i divergence. Dále byly zkoumány faktory, které mohou mít vliv na takový vývoj. Empirický výzkum následně ukázal, že HDP, předpisy pronájmu a minimální mzda a obchodní regulace vykázaly vliv na sledovaný ukazatel během let 2000 až 2009.
Klíčová slova: empirický výzkum; cenová konvergence; EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2012
Datum podání práce: 20. 12. 2012
Datum obhajoby: 7. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38053/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: