Řízení rizik s ohledem na Basel II a Basel III

Název práce: Řízení rizik s ohledem na Basel II a Basel III
Autor(ka) práce: Kutová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křížek, Tomáš
Oponenti práce: Kolman, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit systém řízení rizik českých bank podle pravidel Basel II a připravenost českého bankovního systému na nová pravidla Basel III. První část se zaměřuje na definici rizik a způsoby jejich řízení podle Basel. Jsou v ní rozebrána jednotlivá rizika, která spadají do působnosti pravidel o kapitálové přiměřenosti každé banky. Druhá část se zaměřuje na charakteristiku Basel II a III, zejména jakým způsobem jsou tato pravidla implementována do práva EU a následně do práva ČR. Součástí druhé části jsou také nedostatky Basel II. Na tyto nedostatky reagoval Basilejský výbor pro bankovní dohled představením nových pravidel Basel III. V závěrečné části se obě části propojují na analyzovaném vzorku třech bank. Po provedení analýzy práce hodnotí připravenost jednotlivých bank na nová pravidla řízení rizik a shrnuje připravenost českého bankovního sektoru na nová pravidla Basel III.
Klíčová slova: kapitálová přiměřenost; Basilejská kapitálová dohoda; řízení rizik
Název práce: Risk management with respect on Basel II and Basel III
Autor(ka) práce: Kutová, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křížek, Tomáš
Oponenti práce: Kolman, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of my thesis is to evaluate the risk management system of Czech banks according to the Basel II rules. In my thesis I also deal with the ability of the Czech banking system to accept new Basel III rules. The first part of my thesis focuses on definition of risks and methods of risk management according to Basel rules. They discuss diferent risks that they fall within activity to the rules on the capital adequacy of the bank. The second part of thesis focuses on characteristics of Basel II and III and how the rules are implemented to the law of the EU and then to the law of Czech Republic. Part of the second part is also shortages of Basel II. On this shortage, Basel Committee on banking supervision responded to introduce new accord Basel III. In the final part, both of part is connected on the samples of three banks. After analysis, the thesis rates readiness Czech banks on the new capital accord and new risk management. The thesis summarizes readiness of the Czech banking system on the Basel III rules.
Klíčová slova: risk management; Capital adequacy; Basel Capital Accord

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 17. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36493/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: