Prostorové změny ve světové ekonomice: jádrové oblasti a periferie

Název práce: Prostorové změny ve světové ekonomice: jádrové oblasti a periferie
Autor(ka) práce: Pavlicová, Vladimíra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Jeníček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Postavení zemí ve světové ekonomice je nerovné, lze proto rozlišit jádrové a periferní oblasti. Důležitější než samotná klasifikace je však určení faktorů, které ovlivňují ekonomický rozvoj a tím i pozici země v hierarchickém systému. Kvůli přehlednosti jsou faktory rozčleněny do tří částí, a to na prostor a zdroje, obyvatelstvo a produkci. Cílem práce je pak analyzovat nejdůležitější trendy světové ekonomiky (geografické, demografické a produkční) z hlediska jejich prostorového vývoje a zároveň podrobně rozebrat jejich vztah ke klíčovému ukazateli ekonomické úrovně, který je reprezentován hrubým domácím produktem na osobu. Nejprve jsou proto popsány zásadní teoretické přístupy osvětlující danou problematiku. Na jejich základě je zvolena vždy dvojice ukazatelů, která reprezentuje jednotlivé faktory. Tyto ukazatele jsou následně analyzovány na úrovni zemí v časovém období let 1976 až 2010. Jejich prostorové změny přehledně ilustrují kartogramy. V závěru je pomocí matematické statistiky dokázáno, že vliv geografických faktorů na ekonomickou úroveň se ve zkoumaném období snížil, zatímco vliv demografických a produkčních faktorů se významně nezměnil.
Klíčová slova: periferie; jádrové oblasti; ekonomická úroveň; prostorové změny
Název práce: Spatial changes in the world economy: core areas and periphery
Autor(ka) práce: Pavlicová, Vladimíra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Jeníček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The position of countries in the world economy is uneven, therefore core and peripheral areas can be distinguished. However, the identification of factors, which affect economic development and thus the position of a country in the hierarchical system, is more important than the classification itself. Owing to clarity, the factors are divided into three parts: space and resources, population and production. The aim of the thesis is to analyse the most important trends (geographical, demographical and in production) in the world economy in terms of their spatial progress as well as to examine their relationship to the key indicator of the economic level, which is represented by gross domestic product per capita. At first, theoretical approaches concerning the issue are described. On their basis, a pair of indicators representing individual factor is always chosen. Subsequently, these indicators are analyzed at the country level from 1976 to 2010. Their spatial changes are well illustrated by cartograms. The last part proves by the means of mathematical statistics that the effect of geographical factors on the economic level has diminished during the examined period, whereas the effect of demographical and production factors has not changed significantly.
Klíčová slova: economic level; spatial changes; core areas; periphery

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2012
Datum podání práce: 20. 12. 2012
Datum obhajoby: 22. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36469/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: