Politika regionálních rozvojvých bank: jejich sektorové zaměření

Název práce: Politika regionálnych rozvojových bank: ich sektorové zameranie
Autor(ka) práce: Miškufová, Beáta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá charakteristikou vybraných regionálnych rozvojových bánk na svete. Sústreďuje sa na ich sektorové zameranie a hľadá odlišnosti a podobnosti medzi vybranými regionálnymi rozvojovými bankami. Prvá kapitola charakterizuje vybrané regionálne rozvojové banky a ich organizačnú štruktúru, funkcie a činnosti. Druhá kapitola porovnáva sektorové zameranie troch regionálnych rozvojových bánk a ich vybrané rozvojové projekty. V tretej kapitole bude spomenutá spolupráca regionálnych rozvojových bánk s inými medzinárodnými organizáciami a krajinami a ďalšie vybrané problémy.
Klíčová slova: rozvoj; regionálne rozvojvé banky; sektorové zameranie
Název práce: Politika regionálních rozvojvých bank: jejich sektorové zaměření
Autor(ka) práce: Miškufová, Beáta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá charakteristikou vybraných regionálních rozvojových bank na světě. Soustřeďuje se na jejich sektorové zaměření a hledá odlišnosti a podobnosti mezi vybranými regionálními rozvojovými bankami. První kapitola charakterizuje vybrané regionální rozvojové banky a jejich organizační strukturu, funkce a činnosti. Druhá kapitola porovnává odvětvové zaměření tří regionálních rozvojových bank a jejich vybrané rozvojové projekty. Ve třetí kapitole bude zmíněná spolupráce regionálních rozvojových bank s jinými mezinárodními organizacemi a zeměmi a další vybrané problémy.
Klíčová slova: regionální rozvojové banky; sektorové zaměření; rozvoj
Název práce: Policy of regional development banks: their sectoral specialization
Autor(ka) práce: Miškufová, Beáta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis presents an overview of selected regional development banks in the world. It focuses on the sectoral specifics and searches similarities and differences among selected regional development banks. The first chapter describes selected regional development banks and their organizational structure, functions and activities. The second section compares the sectoral focus of three regional development banks and their selected development projects. The third chapter mentions the cooperation among regional development banks, other international organizations, countries, and other contemporary topics.
Klíčová slova: development; regional development banks; sectoral focus

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 21. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33308/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: