Společnost a senioři

Název práce: Spoločnosť a seniori
Autor(ka) práce: Cséfalvaiová, Kornélia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Löster, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Táto problematika vyzýva každú spoločnosť, aby analyzovala proces starnutia obyvateľstva a jeho spoločenské a ekonomické dôsledky. Práve aktívne starnutie sa môže stať kľúčom k riešeniu demografického vývoja, pretože Európa je kontinentom s najpomalším populačným rastom. V predloženej práci sa sleduje problematika seniorov z demografického a sociálno-ekonomického hľadiska, rovnako ako postoj spoločnosti k seniorom. Pomocou literárnych a štatistických prameňov charakterizuje demografické starnutie populácie v Českej republike, postoj spoločnosti k pôsobeniu poproduktívnej populácie na trhu práce, jej zdravotné, sociálne a dôchodkové zabezpečenie a vzťahy v rámci rodiny i spoločnosti. Pozornosť sa venuje aj životnej spokojnosti a kvalite života starých ľudí. Diplomová práca má teoreticko-empirický charakter. Teoretická časť je obsiahnutá v piatich kapitolách. Prvá kapitola sa venuje vymedzeniu základných pojmov súvisiacich s procesom starnutia populácie. Na túto kapitolu nadväzujú ďalšie, ktoré sa zaoberajú životnou spokojnosťou a kvalitou života starých ľudí, ako aj sociálnymi a medzigeneračnými vzťahmi v rodine i v celej spoločnosti. Uvedené sú aj socioekonomické dopady demografického starnutia na spoločnosť a opatrenia potrebné na riešenie nepriaznivých dôsledkov. Súčasťou diplomovej práce je aj dotazník a jeho vyhodnotenie o životnej spokojnosti a kvalite života seniorov, adresovaný dvom skupinám osôb v dôchodkovom veku. Cieľom práce je dať pohľad na obdobie staroby a životnej spokojnosti starých ľudí. Ďalším cieľom diplomovej práce je charakterizovať vývoj starnutia obyvateľstva v Českej republike a poukázať na jeho pravdepodobný budúci vývoj. Výsledky sú určené všetkým, ktorí sa snažia pochopiť problematiku seniorov v našej spoločnosti.
Klíčová slova: životná spokojnosť; kvalita života; starnutie; dôsledky starnutia populácie; staroba
Název práce: Společnost a senioři
Autor(ka) práce: Cséfalvaiová, Kornélia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Löster, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Evropská komise vyhlásila rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi. Tato problematika vyzývá každou společnost, aby analyzovala proces stárnutí obyvatelstva a jeho společenské a ekonomické důsledky. Právě aktivní stárnutí se může stát klíčem k řešení demografického vývoje, protože Evropa je kontinentem s nejpomalejším populačním růstem. V předložené práci se sleduje problematika seniorů z demografického a sociálně-ekonomického hlediska, stejně jako postoj společnosti k seniorům. Pomocí literárních a statistických pramenů charakterizuje demografické stárnutí populace v České republice, postoj společnosti k působení poproduktivním populace na trhu práce, její zdravotní, sociální a důchodové zabezpečení a vztahy v rámci rodiny i společnosti. Pozornost se věnuje i životní spokojenosti a kvalitě života starých lidí. Diplomová práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část je obsažena v pěti kapitolách. První kapitola se věnuje vymezení základních pojmů souvisejících s procesem stárnutí populace. Na tuto kapitolu navazují další, které se zabývají životní spokojeností a kvalitou života starých lidí, jako i sociálními a mezigeneračními vztahy v rodině i v celé společnosti. Uvedené jsou i socioekonomické dopady demografického stárnutí na společnost a opatření nezbytná pro řešení nepříznivých důsledků. Součástí diplomové práce je i dotazník a jeho vyhodnocení o životní spokojenosti a kvalitě života seniorů, adresovaný dvěma skupinám osob v důchodovém věku. Cílem práce je dát pohled na období stáří a životní spokojenosti starých lidí. Dalším cílem diplomové práce je charakterizovat vývoj stárnutí obyvatelstva v České republice a poukázat na jeho pravděpodobný budoucí vývoj. Výsledky jsou určeny všem, kteří se snaží pochopit problematiku seniorů v naší společnosti.
Klíčová slova: stáří; důsledky stárnutí populace; kvalita života; životní spokojenost; stárnutí
Název práce: Society and seniors
Autor(ka) práce: Cséfalvaiová, Kornélia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Löster, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The European Commission has declared 2012 The European year for active aging and solidarity between generations. This issue calls each society to analyze the process of population aging and it's social and economic consequences. Currently active aging can be the key to solve the demographic trends, because Europe is the continent with the slowest population growth. The present study follows the issue of seniors from a demographic and socio-economic point of view, as well as social attitudes towards seniors. Process of demographic aging in the Czech Republic is characterized by using literature and statistical sources, as well as the position of society to activity of the post-productive population in the labor market, to health, social security and pension, as well as the relationship within the family and society. Attention is given to life satisfaction and quality of life of older people. The submitted diploma thesis has a theoretical-empirical nature. The theoretical part consists of five chapters. The first chapter defines the basic concepts associated with the process of aging. The following chapters are dealing with life satisfaction and quality of life of older people, as well as with social and intergenerational relationships in the family and in society as a whole. The socio-economic impact of demographic aging on society and the measures needed to deal with the unfavorable consequences are also presented. The thesis also includes a questionnaire and evaluation of life satisfaction and quality of life of seniors, addressed to two groups of people at retirement age. The aim of work is reflecting the period of old age and life satisfaction of the elderly. Another aim of this thesis is to characterize the evolution of aging in the Czech Republic, highlighting its likely future development. The results are dedicated for those who seek to understand this issue of the elderly in our society.
Klíčová slova: consequences of population aging; life satisfaction; old age; population aging; quality of life

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2012
Datum podání práce: 1. 1. 2013
Datum obhajoby: 23. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39019/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: