Procesní analýza oddělení řízení a správy nemovitostí obchodního řetězce

Název práce: Process analysis of department of management and real estate management of supermarket company
Autor(ka) práce: Vozáb, Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Bürger, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis deals with realization of process analysis of department of management and real estate managnement of a supermarket company. The goal of this work, addressed in the practical part, is to map the processes in terms of business process diagrams with description of these processes, identify potential inconsistencies and eventually recommend a revision of current documents. The theoretical part explains the concepts of process management, process, process analysis and procedure of mapping process. There are also described and evaluated basic methods and standards for process modeling.
Klíčová slova: Process analysis; Process modeling methodology; Standards for process modeling
Název práce: Procesní analýza oddělení řízení a správy nemovitostí obchodního řetězce
Autor(ka) práce: Vozáb, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Bürger, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá realizací procesní analýzy oddělení řízení a správy nemovitostí obchodního řetězce. Cílem diplomové práce je v praktické části, prostřednictvím procesní analýzy, provedení zmapování procesů v grafické podobě business process diagramů současně s uvedením popisu těchto procesů, vyhodnocením současného stavu popisu procesů, identifikace případných nekonzistencí a doporučení úprav stávajících dokumentů. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy procesní řízení, proces, procesní analýza a postup procesního mapování. Jsou zde také popsány a zhodnoceny základní metody a standardy pro modelování procesů.
Klíčová slova: Standardy pro modelování procesů; Metodiky procesního modelování; Procesní analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2012
Datum podání práce: 31. 1. 2013
Datum obhajoby: 28. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31692/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: