Terorismus a globální občanská společnost

Název práce: Terorismus a globální občanská společnost
Autor(ka) práce: Werner, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce předkládá alternativu k tradičnímu výkladu terorismu v mezinárodních vztazích. Terorismus je interpretován skrze fukuyamovsko-hegelovské prizma thymu, jehož prostřednictvím je zasazen do rámce nenormativně vymezené globální občanské společnosti. Strategicko-takticky je pak současný terorismus ztotožněn s guerillou. Na těchto základech jsou vytyčeny nové primární i sekundární kategorie analýzy terorismu a navržen způsob optimalizace jeho strategií a taktik. Dále jsou zkoumány přesahy tohoto alternativního pojetí na státy - pro něž se tím otevírají nové možnosti proti-útoku, adopce metod nebo tiché spolupráce - a nevládní organizace. Analytické i zahraničně-politické využití navrhovaného přístupu je demonstrováno ve dvou přílohách k této práci.
Klíčová slova: asymetrické konflikty; strategie terorismu; thymos; zahraniční politika; counter-insurgency; guerilla; Fukyama; globální občanská společnost; terorismus; NGOs
Název práce: Terrorism and global civil society
Autor(ka) práce: Werner, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis presents an alternative to the traditional representation of terrorism in the field of international relations. Terrorism is interpreted through the Fukuyamian-Hegelian prism of thymos, which allows it to be integrated into the framework of an anormatively defined global civil society. On a strategic-tactical level contemporary terrorism is identified with guerilla. On these foundations new primary and secondary categories for terrorism analysis are laid out, and possibilities of optimizing its strategies and tactics are suggested. The attention is then focused on the overlaps of such alternative conception on states - which so gain new possibilities in counter-strategies, adoption of methods or silent cooperation - and the non-governmental organizations. Both the analytical and political applications of the proposed approach are demonstrated in the two appendices to the thesis.
Klíčová slova: asymmetric conflicts; NGOs; foreign policy; counter-insurgency; strategies of terrorism; Fukuyama; guerilla; thymos; global civil society; terrorism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2012
Datum podání práce: 14. 12. 2012
Datum obhajoby: 30. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36226/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: