Analýza postkonfliktní rekonstrukce v Afganistanu z pohledu institucionální ekonomie

Název práce: Analýza postkonfliktní rekonstrukce v Afganistanu z pohledu institucionální ekonomie
Autor(ka) práce: Hrušková, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Matějka, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své diplomové práci se zabývám postkonfliktní rekonstrukcí v Afghánistánu od americké vojenské invaze v roce 2001, a to především tím, jaké institucionální reformy zde byly provedeny a zda správně fungují. Nejprve se věnuji tomu, k jakým závěrům došli teoretikové institucionální ekonomie ohledně toho, jakou roli hrají instituce v hospodářském růstu, jak politické a ekonomické instituce vznikají a jak se vyvíjejí a zda je možné institucionální prostředí v zemi změnit. Institucemi, které vedou k hospodářskému růstu, jsou především rovnost před zákonem, rovnost příležitostí, vláda práva, svobodné podnikání a obchod. Ne ve všech zemích se ale toto optimální institucionální prostředí vytvořilo, a to z důvodu vzájemného působení odlišného ekonomického a politického vývoje. Tyto země pak často trpí chudobou a nestabilitou a mezinárodní společenství v řadě těchto případů zasahuje, aby tuto nepříznivou situaci změnilo. Jak se však na řadě neúspěšných intervencí ukázalo, změnit institucionální uspořádání země není jednoduché. Spontánně neboli zdola vyvinuté instituce jsou ve společnosti hluboce zakořeněné, a pokud nejsou v souladu s přijatými institucionálními reformami, tyto nové instituce pravděpodobně nebudou fungovat a mohou působit dokonce kontraproduktivně. V případě Afghánistánu došlo lety občanské války k vytvoření válečné ekonomiky a k naprostému rozpadu státních institucí, přičemž toto mocenské vakuum bylo vyplňováno mocenským vzestupem warlordů, kteří pomocí svých ozbrojených milic ovládali určitá území a vydělávali na nelegálním obchodování. Reformní proces nastartovaný po úspěšné vojenské intervenci v roce 2001 a svržení režimu Talibánu s cílem zavést v Afghánistánu liberální demokracii západního typu nebyl úspěšný. Většina území je opět pod kontrolou Talibánu, ekonomiku tvoří převážně pěstování opia a nelegální obchod a země je stále velmi chudá a nestabilní a navzdory změně formálních pravidel se prakticky nic nezměnilo -- Afghánistán je stále válečnou ekonomikou a padlým státem.
Klíčová slova: hospodářský rozvoj; instituce; institucionální změna; Afghánistán; mezinárodní intervence; postkonfliktní rekonstrukce
Název práce: Postconflict Reconstruction in Afghanistan from the Point of View of Institutional Economics
Autor(ka) práce: Hrušková, Adéla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Matějka, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the postconflict reconstruction in Afghanistan from the american invasion in 2001 with the special focus on institutional reforms which were implemented there and whether these reforms caught on and function properly. Firstly, I deal with the conclusions which the theoretics of institutional economics came to regarding the role of institutions in economic development, how economic and political institutions come to existence and develop and if it is possible to change country's instituional environment. The institutions which lead to economic growth are above all equality before law, equality of opportunities, rule of law and free bussiness and trade. However, not all countries developed this optimal instituional framework because of different economic and political history. These countries then suffer from poverty and instability and in many of these cases the international community intervene to change this unfavourable situation. However, as many these unsuccessful interventions show, to change the country's institutional environment is not easy. Spontaneously or from below developed institutions are deeply rooted in society and if they are not in accordance with new institutional reforms, they will probably not function properly or will even lead to opposite results. In the case of Afghanistan, many years of civil war resulted in creation of war economy and total fall of state institutions while this power vacuum wal filled by rise of local warlords who, with the help of armed militias, seized control over number of regions and made a living by illegal trade. The reform process started after the successful military invasion in 2001 and after the fall of Taliban regime with the goal to establish liberal democracy of western type in Afghanistan was not successful. Most of the country is again under the control of Taliban, economy consists mostly of opium growing and illegal trade and the country is still extremely poor and instable and in spite of the change of formal rules actually nothing has changed- Afghanistan is still war economy and fallen state.
Klíčová slova: institutional change; international intervention; Afghanistan; postconflict reconstruction; institutions; economic development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2011
Datum podání práce: 29. 4. 2012
Datum obhajoby: 30. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33401/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: