Potenciální produkt. Ekonometrická aplikace v podmínkách ČR

Název práce: Potenciální produkt. Ekonometrická aplikace v podmínkách ČR
Autor(ka) práce: Kyncl, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Bašta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této práci shrnuji několik přístupů k odhadu potenciálního produktu a z něj odvozené mezery výstupu včetně jejich výhod a nevýhod. Je provedena i vlastní aplikace dvou modelů na aktuální reálná data pro Českou republiku. Konkrétně jsou detailněji rozebrány a využity modely odhadu pomocí Hodrickova-Prescottova filtru a produkčního přístupu, které pro odhad potenciálního produktu využívá i ČNB. Tyto dva přístupy jsou vzájemně srovnány a je provedeno i mezinárodní srovnání s potenciálním produktem EU-15 a Rakouska. K tomu je využit odhad produkčním přístupem, který publikuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Srovnání poukazuje na shodný vývoj trendu, který byl odhadnut jednorozměrným i vícerozměrným přístupem. Dále ukazuje zpočátku odlišný vývoj trendu české produkční mezery oproti západním ekonomikám, který se podle dostupných indicií začíná v závěru sledovaného období podobat trendu vyspělých zemí Evropské unie.
Klíčová slova: produkční mezera; mezinárodní srovnání; produkční přístup; Hodrickův-Prescottův filtr; potenciální produkt
Název práce: Potential output. Econometric application for Czech Republic
Autor(ka) práce: Kyncl, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Bašta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
I summarize different methods of potential output and output gap estimation including advantages and disadvantages in this thesis. I also applied two published models on real data for Czech Republic. Concerned models are Hodrick-Prescott filter and so called Production Approach. Both approaches are simultaneously used by ČNB. This thesis offers comparison between HP filter and production approach and comparison of Czech, Austrian and common EU-15 potential output and output gap. Potential output of Austria and EU-15 was obtained from OECD database. Comparison result refers to very similar progress of estimate obtained by univariate and multivariate method. It also shows different trend behavior of domestic economy against more developed EU countries, which is starting to be similar at the end of observed period.
Klíčová slova: production approach; Hodrick-Prescott filter; production gap; potential output; international comparison

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2012
Datum podání práce: 10. 5. 2012
Datum obhajoby: 31. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35998/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: