Srovnávací analýza efektivnosti nástrojů pro monitorování sociálních sítí

Název práce: Comparative effectiveness analysis of social media monitoring tools
Autor(ka) práce: Duffková, Pavlína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Měsíček, Libor
Oponenti práce: Molnár, Zdeněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main objective of this master thesis is a comparative effectiveness analysis of selected social media monitoring tools. The theoretical part of the thesis first familiarizes the reader with the core terms, which will be used throughout the thesis. The next chapter focuses on the detailed specification of classic online marketing. It describes the growing trend of social media marketing and charts out its current status on the Czech online market. In addition, the vital SEO and SEM techniques are also described. The subsequent chapter is devoted to social network marketing, where the increasing power of "word of mouth" in purchase behavior, is explained. Last but not least, illustrative examples of the most successful social media marketing campaigns are listed. The next part deals with the issues of monitoring social media. The reasons for monitoring social media, its principles and features are stated in this chapter. The practical part of this thesis has a described methodology for testing selected tools, acceptance criteria and metrics of measurement. The selected tools are compared in terms of qualitative properties and the relevance of results, both from a global perspective with English phrases, as well as from the perspective of local phrases suitable for the Czech environment. In the second test a set of free monitoring tools is determined and compared with the tools from the first test. In the conclusion is the last measurement, which is proposes the most appropriate monitoring tool for small sized Czech company.
Klíčová slova: monitoring tools; social media monitoring ; social media; SEO; Online marketing
Název práce: Srovnávací analýza efektivnosti nástrojů pro monitorování sociálních sítí
Autor(ka) práce: Duffková, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Měsíček, Libor
Oponenti práce: Molnár, Zdeněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza a porovnání vybraných nástrojů pro monitorování sociálních sítí. Teoretická část diplomové práce nejprve seznámí čtenáře se základními pojmy, které jsou pro práci stěžejní. Další kapitola se zaměřuje na bližší specifikaci klasického online marketingu, popsání rostoucího trendu marketingu skrze sociální média a zmapování jeho současného postavení na českém online trhu. Kromě toho jsou zde popsány nezbytně důležité SEO a SEM techniky. Následuje kapitola věnovaná marketingu na sociálních sítích. V této kapitole je vysvětlená rostoucí síla "word of mouth" v nákupním rozhodování. V neposlední řadě jsou zde uvedeny názorné ukázky nejúspěšnějších marketingových kampaní na sociálních médiích. Další část práce se zabývá problematikou monitorování sociálních médií. V této kapitole jsou uvedeny důvody monitorování, jeho principy a funkce. V praktické části je popsaná metodika testování vybraných nástrojů, akceptační kritéria a metriky měření. Vybrané nástroje jsou porovnány z hlediska kvalitativních vlastností a relevantností výsledků, jak z globálního pohledu s anglickými frázemi, tak i z pohledu lokálního s frázemi vhodnými pro české prostředí. V druhém testu je určena sada bezplatných monitorovacích nástrojů, které jsou porovnáni s nástroji z prvního testu. V závěru práce se nachází poslední měření, ve kterém je navržen nejvhodnější monitorovací nástroj pro malé české firmy.
Klíčová slova: monitorovací nástroje; monitoring sociálních sítí; sociální média; SEO; online marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2012
Datum podání práce: 5. 12. 2012
Datum obhajoby: 4. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37732/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: