Súčasné prístupy k nákladovej alokácii a vývoj typizovaného programového rozhrania v nástroji IBM Cognos TM1

Název práce: Current topics in cost allocation and custom API development in IBM Cognos TM1
Autor(ka) práce: Fedoročko, Peter
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Bothe, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Thesis is devoted to current trends in approaching cost allocation developed in IBM Cognos TM1 software. Concept, which was originally elaborated in my bachelor thesis, has recently experienced restrictions caused by increasing requirements on analytical tools and information they provide. Goal of the thesis is therefore to analyse causalities of emerging weaknesses, design and develop optimalized and reengineered solution answering current demands. Reqarding the quantitative evaluation of attained results, the thesis is extended with analysis of frameworks and standards dedicated to benchmarking of OLAP tools and their synthesis into own complex model. Proposed model specializes on measuring multiple OLAP applications across four main perspectives including performance, development, usability and financial benefits. Attained results prove, that reengineered model is faster, data richer, easier to use and appropriate for any organization with structured and algorithmic approach to cost allocation. Second half of the thesis focuses on extending the presentation layer to web browser, designing and developing of custom visualizations for most usual analytic tasks. Considering the absence of advanced application interface in IBM Cognos TM1, the thesis also includes theoretical analysis of current trends in API development and design of concept allowing communication and data transportation between applications and TM1 server. In the concluding section of the thesis, proposed concept is materialized into universal library developed in PHP and applied to novel allocation model. Leveraging the library, two exemplary interfaces for allocator operation and data consumption are implemented. Gained knowledge can serve as basis for development of additional components communicationg with TM1 in variety of projects or theoretical framework for API implementation in general.
Klíčová slova: IBM Cognos TM1; PHP; cost allocation; on demand allocation; TM1 API
Název práce: Súčasné prístupy k nákladovej alokácii a vývoj typizovaného programového rozhrania v nástroji IBM Cognos TM1
Autor(ka) práce: Fedoročko, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Bothe, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práca sa orientuje na súčasné trendy prístupu k nákladovej alokácii v nástroji IBM Cognos TM1. Koncept, ktorý bol po prvýkrát rozpracovaný v mojej bakalárskej práci, začal v poslednom čase narážať na obmedzenia, spôsobené zvyšujúcimi sa nárokmi na analytické nástroje a informácie, ktoré poskytujú. Cieľom práce je preto analyzovať príčiny vznikajúcich slabín, navrhnúť a implementovať optimalizované riešenie spĺňajúce súčasné požiadavky. Vzhľadom na kvantitatívne zhodnotenie dosiahnutých výsledkov je práca rozšírená o analýzu rámcov a štandardov určených na porovnávanie OLAP nástrojov a ich syntézu do vlastného komplexného modelu. Model sa špecializuje na meranie viacerých OLAP aplikácií cez 4 základné perspektívy obsahujúce výkon, vývoj, použiteľnosť a finančné benefity. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú, že inovovaný model je rýchlejší, bohatší na informácie, jednoduchší na použitie a vhodný pre organizácie so štrukturovaným a algoritmickým prístupom k nákladovej alokácií. Druhá časť práce sa zameriava na rozšírenie prezentačnej vrstvy aplikácie do webového rozhrania a vývoj typizovaných vizualizácií pre najrozšírenejšie analytické úlohy. Vzhľadom na absenciu pokročilého aplikačného rozhrania nástroja IBM Cognos TM1 je práca rozšírená o teoretickú analýzu súčasných trendov pri vývoji API a následným návrhom konceptu, umožňujúcim komunikáciu a predávanie dát medzi aplikáciou a TM1 serverov. V záverečnej časti práce je koncept zhmotnený do univerzálnej knižnice vyvinutej v jazyku PHP a aplikovaný na aktualizovaný model alokátora. Využitím knižnice sú následne vyvinuté dve vzorové koncepty rozhraní pre ovládanie a prácu s modelom. Získané poznatky môžu slúžiť ako podklad pre vývoj ďalších komponentov komunikujúcich s TM1 v najrozšírenejšej palete projektov alebo ako teoretický základ pri tvorbe API vo všeobecnosti.
Klíčová slova: nákladová alokácia; PHP; IBM Cognos TM1; TM1 API; on demand alokácia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2012
Datum podání práce: 30. 11. 2012
Datum obhajoby: 5. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37534/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: