Návrh metodiky performance testování s nástrojem IBM Rational Performance tester

Název práce: Návrh metodiky performance testování s nástrojem IBM Rational Performance tester
Autor(ka) práce: Vomáčko, Vít
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za cíl rozšířit metodiku MMSP o oblast zátěžového testování pro tým kompetenčního centra. Skrze obecný úvod do problematiky zátěžového testování, definicí pojmů a metrik přes detailní popis přípravy a realizace zátěžového testování a s tím spjatým testováním operability. Zpracovaná funkčnost bude předvedena na zvoleném nástro-ji určeném k zátěžovému testování a bude ověřena funkčnost použití v kompetenčním centru. Zavedení metodiky by mělo přinést do centra řád a povýšit jej na úroveň, která je poža-dována zákazníky. Práce je cílena jak na odborné publikum z oblasti testování, kde přibližuje metodiky této oblasti testování a zároveň pro všeobecnou IT veřejnost, pro kterou přibližuje, jak přistoupit k testování v malém týmu. Přístup k metodice by mohl pomoci i centrům z jiných oblastí aby byli schopni nabídnout vyšší přidanou hodnotu jejich služby. Sepsané informace jsem získal zkušenostmi v QA týmech Sun Microsystems a týmu registru doménových jmen .CZ, zabezpečující provozu domény nejvyšší úrovně.
Klíčová slova: Rational Performance Tester; metodika MMSP; zátěžové testování
Název práce: Customizing MMSP methodology fot performance testing with IBM Rational Performance tester
Autor(ka) práce: Vomáčko, Vít
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to extend the MMSP methodology with performance testing intended for the Competence Center for Quality management on VŠE. Through general introduction to performance testing, definition of terms and metrics, detailed description of the preparation and implementation of performance testing and to it tightly connected testing known as operability. Processed functionality will be demonstrated on a selected tool intended for a performance testing and the functionality of the application will be veryfied at the Competence Centre. The methodology should bring order to the team and elevate it to a level that is requested by customers. The work is aimed both at professional audience in the field of testing, where focus is on explaining methodology for performance testing, and also at small testing teams in general, for which it describes how to approach small team testing. Access to methodology could also help centers in other areas to be able to add more added value to their services. My knowledge comes from QA teams of Sun Microsystems, VŠE Competency center on project for IBM and CZNIC registrar of domain names .CZ, which takes care of Czech domain operation.
Klíčová slova: Performance testing; Volume testing; Operability; Performance metrics; MMSP methodology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 11. 2011
Datum podání práce: 12. 12. 2012
Datum obhajoby: 5. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34816/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: